แบบสอบถามการรับรู้และความคาดหวังในคุณภาพบริการของบัณฑิตวิทยาลัย มจพ.

คำชี้แจง สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจพ. ได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อศึกษาระดับการรับรู้และความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มาติดต่อขอรับบริการจากบัณฑิตวิทยาลัย และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการรับรู้และความคาดหวังเพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ
ระดับการรับรู้ หมายถึง ระดับที่ผู้รับบริการรับรู้และได้รับบริการจากบัณฑิตวิทยาลัย
ระดับความคาดหวัง หมายถึง ระดับที่ผู้รับบริการคาดว่าควรจะได้รับบริการจากบัณฑิตวิทยาลัย

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับท่าน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question