Izglītības pakalpojumu mobilitāte jauniešiem ar disleksiju
Vecāki

Biedrība Pro Futuro / Latvijas Disleksijas biedrība (www.disleksija.lv) veic aptauju projekta “Mobility of Educational Services for Adolescents with Dyslexia (MoDys)” (“Izglītības pakalpojumu mobilitāte jauniešiem ar disleksiju”) Erasmus+ programmas K2 (Projekta Nr. 2014-1-LV01-KA200-000500) ietvaros.

MoDys projekta mērķis ir uzlabot izglītības pakalpojumu mobilitāti un pieejamību pusaudžiem un jauniešiem ar disleksiju un citiem specifiskiem mācīšanās traucējumiem vispārējā izglītībā. Aptaujā tiek iesaistīti skolotāji, skolēni ar disleksiju un viņu vecāki.

Aptaujas mērķis ir veikt analīzi par esošo situāciju izglītības pakalpojumu nodrošinājumā skolēniem ar disleksiju vidējā posma vecākajās klasēs (8.-9.kl.) un vidusskolas posmā (10-12.kl.) projekta dalībvalstīs. Tāpat aptaujas mērķis ir noskaidrot, kādas IKT ir pieejamas katrā dalīborganizācijas valodā, no vienas puses, un to kā kompensācijas instrumenta izmantošanas līmeni, no otras puses, lai identificētu labās prakses piemērus. Šī informācija tiks izmantota rokasgrāmatas izstrādē, lai izveidotu apmācības kursu skolām un sagatavotu interešu aizstāvības priekšlikumus projekta dalībvalstu likumdevējiem.

Cik vecs ir jūsu bērns? *
Your answer
Kurā klasē viņš mācās? *
Your answer
Kādā skolā? (pamatskolas pēdējās klasēs (8.-9. klase, vispārizglītojošā vidusskola, arodskola)
Your answer
Vai jūsu bērnam ir formāli/oficiāli noteikta disleksija? *
Ja jūsu bērnam nav formālas diagnozes, vai jūs uzskatāt, ka viņa mācīšanās problēmas rada disleksija?
Vai jūsu bērns ir ticis atstāts uz otru gadu savu mācīšanās grūtību dēļ?
Lūdzu, izvēlieties atbildi pareizi vai nepareizi par dotajiem apgalvojumiem:
Skolēns ar disleksiju redz burtus apgriezti vai ar kājām gaisā *
Required
Cilvēks ar disleksiju var iemācīties lasīt.
Disleksija nozīmē pazeminātu intelektu (IQ).
Skolēni ar disleksiju ir slinki.
Skolēniem ar disleksiju ir nepieciešams atbalsts mācību laikā un eksāmenos.
Disleksija ir reti sastopama.
Disleksija var būt arī meitenēm.
Disleksiju var noteikt pirmsskolas vecumā.
Disleksija ir jānosaka ārstam.
Ja skolēnam ir disleksija, viņš nespēs mācīties vidusskolā vai augstskolā.
Vai no jūs no skolotājiem un speciālistiem skolā un ārpus tās saņemat atbalstu saistībā ar jūsu bērna disleksiju? (1 – ļoti maz; 6 – teicami)
Cik apmierināti jūs esat ar atbalstu/pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti jūsu bērnam? (1 – ļoti slikti; 6 – teicami)
Cik daudz jūs zināt par nacionālo tiesisko regulējumu par disleksiju? Vai jūs zināt sava bērna tiesības? (1 - nezinu neko; 6 - zinu ļoti labi)
Atzīmējiet, kuri no zemāk nosauktajiem atbalsta pasākumiem ir pieejami jūsu bērnam skolā:
Cik bieži? (1-gandrīz nekad; 6-vienmēr, izmanto katrs skolēns ar disleksiju)
Audio mācību grāmatas / teksti. *
Balss sintēzes programma (text-to-speech software). *
Teksta labošanas rīki (spell checkers). *
Skolotāja iepriekš sagatavoti pārskati par mācību vielu, grāmatu nodaļu kopsavilkumi, vārdu saraksti svešvalodās un jautājumi par tekstu pirms tā lasīšanas. *
Datora/planšetdatora izmantošana klasē (pierakstu veikšanai). *
Tiek atļauti mājas darbi datorrakstā *
Atļauts veikt stundu/lekciju audioierakstus. *
Tabulu un formula izmantošana (piem., reizināšanas tabula, matemātikas formulas) un pārskatu (gramatikas likumi) izmantošana mācību procesā. *
Skolēnam nekad neliek lasīt publiski. *
Skolotājs nodrošina stundas pierakstus (lai tie nebūt jāveido skolēnam). *
Novietojums pirmajos solos, lai skolotāja palīdzība būtu viegli pieejama. *
Vizuāls (piem., attēli, tabulas, diagrammas, prāta kartes), ne tikai mutiska mācību vielas izklāsts stundās. *
Sacerējumos u.c. rakstu darbos netiek ņemtas vērā pareizrakstības kļūdas. *
Papildus laiks digitālajos un visos citos pārbaudes darbos. *
Darba lapas un/vai pārbaudes darbi palielinātā drukā. *
Atsevišķa telpa pārbaudes darbiem/eksāmeniem. *
Pārbaudījumu vai citu uzdevumu nosacījumi tiek nolasīti skolēnam priekšā. *
Skolēns drīkst savas atbildes nodiktēt. *
Sekretārs (kas pieraksta atbildes) pārbaudes darbā /eksāmenā. *
Mutiski eksāmeni rakstisku vietā. *
Kuri no šiem pakalpojumiem ir pieejami skolēniem ar disleksiju jūsu bērna skolā: *
Required
Cik daudz (laika ziņā) atbalsta jūs sniedzat savam bērnam, lai viņš/viņa paveiktu skolas uzdevumus? *
Your answer
Kādā veidā jūs palīdzat savam bērnam, lai viņš/viņa paveiktu skolas uzdevumus (lūdzu, atzīmējiet vienu vai vairākus veidus)? *
Lūdzu, novērtējiet savas zināšanas par asistīvajām tehnoloģijām (IKT) un to nozīmi, atbalstot jūsu bērnu izglītībā. (1 – ļoti maz; 6 – teicami) *
Kādas asistīvās IKT jūs izmantojat, lai palīdzētu savam bērnam? *
Kur jūs varat saņemt informāciju par izglītības pakalpojumiem savam bērnam (lūdzu, atzīmējiet vienu vai vairākus variantus)? *
Vai skolotajiem ir nepieciešama īpaša apmācība, lai viņi prastu strādāt ar skolēniem ar disleksiju? *
Vai jums ir nepieciešama speciāla apmācība, lai palīdzētu savam bērnam mācīties? *
Komentāri *
Your answer
Kurā Latvijas reģionā jūs dzīvojat? *
Paldies par atsaucību un laiku, aizpildot šo aptauju! Pētījuma rezultāti būs pieejama mājas lapā www.disleksija.lv 2015. gada aprīļa vidū.
E-pasta adrese: (ja vēlaties saņemt uzaicinājumu uz konferenci 8. maijā)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service