แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้บริการเว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คำชี้แจง กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความประสงค์ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์จากกรมฯ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นจริง
1.เพศ *
2.อายุ *
3.ระดับการศึกษาสูงสุด *
4.อาชีพ *
5.การเข้ามาใช้เว็บไซต์ www.dss.go.th ระดับความถี่มากเท่าใด *
6.หัวข้อ / เรื่อง และข้อมูลที่ท่านสนใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
7.ท่านรู้จักเว็บไซต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้อย่างไร *
Required
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บ
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นจริง *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ข้อมูลของหน่วยงานเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้
2.มีความเคลื่อนไหวของข่าวสารในหน่วยงาน
3.เนื้อหา มีความชัดเจน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
4.การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลสะดวกต่อการค้นหา
5.หน้าโฮมเพจมีความสวยงามเหมาะสม น่าสนใจ
6.ภาษาและรูปภาพที่ใช้มีความสอดคล้องกันสามารถสื่อถึงเรื่องราวได้อย่างเหมาะสม
7.การเข้าถึงข้อมูลและการดาวน์โหลดข้อมูลสามารถทำได้สะดวกและรวดเร็ว
8.มีการเชื่อมโยงไปยัง Social Media เช่น Facebook, Twitter
9.ความสะดวกในการเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายในของหน่วยงาน
10.ความพึงพอใจในภาพรวมของเว็บไซต์
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
ขอขอบคุณท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms