แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการ และการดำเนินงานของธุรกิจให้บริการลิฟท์
แบบสอบถามชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ CMOs ในกระบวนวิชา BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ (IS:Independent Study) เพื่อศึกษาภาพรวมของตลาด ซึ่งต้องใช้แบบสอบถามในการสำรวจความคิดเห็นของท่าน โดยคำตอบที่ได้ไม่มีผลใด ๆ ต่อท่าน ข้อมูลที่ได้จะนำมาวิเคราะห์โดยรวมเพื่อประโยชน์ในการวิจัยเท่านั้น จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านช่วยตอบให้ครบทุกข้อและตรงตามความรู้สึก หรือตามความเป็นจริงของท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการวิเคราะห์ และวิจัยออกมาอย่างถูกต้องที่สุด และเป็นประโยชน์สำหรับการวิจัยอื่นต่อไป ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ ที่นี้ด้วย
BOOST ELEVATOR
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
รายได้ต่อเดือน *
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลองค์กร / หน่วยงาน / ธุรกิจ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเภทของกิจการ / ธุรกิจ *
ขนาดองค์กร / หน่วยงาน *
ผู้มีอำนาจตัดสินใจในการสั่งซื้องานบริการลิฟต์
ส่วนที่ 3 : ข้อมูลทางธุรกิจของผู้ให้บริการลิฟท์
ท่านไว้วางใจเลือกผู้ให้บริการลิฟท์จากแหล่งใดมากที่สุด *
ท่านใช้หลักเกณฑ์ใด ในการเลือกผู้ให้บริการลิฟท์ *
Required
สาเหตุใด ที่ท่านเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการลิฟท์ในปัจจุบัน *
Required
ท่านคิดว่า ระดับราคาการให้บริการต่อยูนิต/ต่อปี ที่เหมาะสมกับท่านที่สุด อยู่ในเกณฑ์ใด *
ส่วนที่ 4 : คำถามเกี่ยวกับความต้องการซื้อบริการลิฟท์
ท่านชอบรูปแบบการให้บริการลิฟท์แบบใด *
ท่านชอบรูปแบบราคา งานบริการลิฟท์แบบใด *
ท่านต้องการเน้นงานบริการลิฟท์ในเรื่องใดมากที่สุด
เน้นที่การปกป้องลิฟท์
*
Required
เน้นบำรุงรักษาลิฟท์
*
Required
เน้นการเช็คความปลอดภัยของลิฟท์
*
Required
นอกเหนือไปจากการให้บริการลิฟท์แล้ว ท่านต้องการบริการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ *
Your answer
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรปรับปรุง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms