Таблица с микроданни
Уважаеми колеги, моля попълнете следните данни, необходими за отчитане на изпълнението на Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“.
Код по Админ/НЕИСПУО *
Your answer
Наименование на образователната институция *
Your answer
Населено място *
Your answer
Собствено име *
Your answer
Презиме *
Your answer
Фамилия *
Your answer
ЕГН *
Your answer
Пол *
Възраст *
Напишете само числото на навършените Ви години.
Your answer
Статут на пазара на труда *
Указания и дефиниции за някои понятия към Картата за участие: „Неактивно лице“ е лице, което към дата на включване в проекта не е част от работната сила (не е нито заето, нито безработно съгласно представените дефиниции). „Заето лице“ е лице на 15 и повече навършени години, което: - извършва работа срещу заплащане (в пари или натура) или друг доход; - не работи, но има работа, от която временно отсъства поради отпуск, болест, бременност, раждане и отглеждане на малко дете (за периода, през който получава пълния размер на възнаграждението си), неблагоприятни климатични условия, стачка или други подобни причини. „Безработен” е лице, което не работи, търси работа и има готовност да започне работа. Лицата, които са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта винаги се считат за безработни, дори да не отговарят на всички три критерии едновременно. „Самостоятелно заето“ е всяко лице, ангажирано със самостоятелен бизнес, фермерство или свободна (частна) практика. Членовете на семейството, които помагат в бизнеса, стопанството или предприятието се считат за самостоятелно заети лица.
Степен на завършено образование *
Настоящ адрес (област) *
Настоящ адрес (населено място) *
Your answer
Телефон за контакт *
Your answer
e-mail *
Your answer
Мигрант *
Указания и дефиниции за някои понятия към Картата за участие: „Мигранти“ са всички участници по даден договор, които се намират на територията на България, но са родени в държава извън ЕС. Лицата, търсещи международна закрила (кандидатстващи за статут на бежанец или хуманитарен статут) се записват в категорията „други хора в неравностойно положение“.
Участник с произход от друга държава *
Указания и дефиниции за някои понятия към Картата за участие: „Участници с произход от друга държава“ са всички участници, чиито родители са родени извън България, като не е задължително самите участници да са родени извън РБ.
Малцинства *
Роми *
Указания и дефиниции за някои понятия към Картата за участие: Името „роми“ се използва като обобщаващо както за българските граждани в уязвимо социално-икономическо положение, които се самоопределят като роми, така и за гражданите в сходна ситуация, които околното население определя като такива, независимо от начина на тяхното самоопределяне (в съответствие с дефиницията възприета от Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020).
Хора с увреждания *
Бездомни или засегнати от жилищно изключване *
Указания и дефиниции за някои понятия към Картата за участие: „Бездомни или засегнати от жилищно изключване“ са лицата:- без покрив – Лица, живеещи навън без подслон или подслонени в места за спешно настаняване;- без жилище – Лица, подслонени в приюти за бездомни, лица в женски приюти, лица в приюти за имигранти, лица, които трябва да бъдат освободени от институции, лица, които получават по-дълъг период на подкрепа (в резултат на бездомност);- несигурен дом – Лица, обитаващи жилище несигурно и нетрайно, живеещи в жилище под заплаха от изгонване, живеещи в дом под заплахата от насилие;- неадекватен дом – Лица, обитаващи временни и неконвенционални структури, лица, обитаващи неподходящо жилище, лица, обитаващи пренаселено жилище
Други хора в неравностойно положение *
Your answer
Участници, които живеят в безработни домакинства *
Участници, които живеят в безработни домакинства с деца на издръжка *
Участници, които живеят в едночленно домакинство с деца на издръжка *
Дата на включване в дейност по проекта (година) *
В този и в следващите два въпроса се вписва датата на включването Ви в дейности по проекта. Това е ИЛИ датата, от която е стартирало обучението, в което сте участвал/а по дейност 1 в кампанията до 31.12.2018г. ИЛИ, ако не сте участвал/а в краткосрочно обучение по дейност 1- датата на подаване на заявление до директора на образователната институция за възстановяване на средства по дейност 2 на проекта.
Дата на включване в дейност по проекта (месец) *
Дата на включване в дейност по проекта (ден) *
Дейност *
Място на изпълнение на дейността (област) *
Посочете в коя област се намира департаментът на висше училище, къдете се провежда заявената от Вас процедура за придобиване на ПКС
Your answer
Място на изпълнение на дейността (населено място) *
Посочете в кое населено място се намира департаментът на висше училище, къдете се провежда заявената от Вас процедура за придобиване на ПКС
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service