Warunki życia i poziom usług publicznych w Łukowie
Szanowni Mieszkańcy!

Miasto Łuków czyni starania, by poprawić warunki życia mieszkańców i doskonalić jakość oferowanych im usług. Skierowana do Państwa ankieta umożliwi władzom samorządowym poznanie poglądów mieszkańców Łukowa na temat codziennego życia w mieście i oferty usług świadczonych przez miejskie jednostki. Uzyskana w ten sposób wiedza zostanie wykorzystana do planowana rozwoju naszego miasta.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, a udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny. Państwa odpowiedzi są tajemnicą i zostaną wykorzystane jedynie do sporządzenia zbiorczych zestawień.

Zależy nam, aby do Urzędu Miasta wróciła jak największa liczba rozdanych ankiet. Tylko wtedy będziemy mogli uznać nasze badanie za w pełni wartościowe, spełniające wymogi poprawnych badań społecznych. Z góry dziękujemy za czas i wysiłek poświęcony na wypełnienie ankiety.

Jak długo mieszka Pani / Pan w Łukowie? *
Czy ogólnie rzecz biorąc jest Pani / Pan zadowolona / zadowolony z faktu mieszkania w Łukowie? *
Jestem bardzo niezadowolona / niezadowolony
Jestem bardzo zadowolona / zadowolony
Czy gdyby miała Pani / Pan taką możliwość, chciałaby Pani / Pan wyprowadzić się z Łukowa i zamieszkać w innej miejscowości? *
Zdecydowanie nie
Zdecydowanie tak
Czy Łuków jest biednym, czy bogatym miastem? *
Bardzo biedny
Bardzo bogaty
Czy interesuje się Pani / Pan tym, co się dzieje w mieście? *
W ogóle się nie interesuję
Bardzo się interesuję
Czy w ciągu ostatnich trzech miesięcy zdarzyło się Pani / Panu: *
TAK
NIE
sprawdzać informacje na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.lukow.pl)
rozmawiać z sąsiadami lub innymi osobami o sprawach miasta
rozmawiać z radnym miejskim o jakiejś sprawie dotyczącej miasta
sprawdzać plany, uchwały, protokoły lub inne dokumenty miejskie
uczestniczyć w zebraniu z przedstawicielami Urzędu Miasta / radnymi
poszukiwać informacji na temat działań podejmowanych przez władze miasta
Czy władze miasta informują mieszkańców o swoich działaniach? *
W ogóle nie informują
Bardzo dobrze informują
Które z poniżej wymienionych sposobów informowania mieszkańców o działaniach władz miasta uważa Pani / Pan za najwygodniejsze (najlepsze)? *
W tym pytaniu można zaznaczyć kilka odpowiedzi
Required
Czy Pani / Pana zdaniem mieszkańcy Łukowa mają REALNY WPŁYW na ważne decyzje podejmowane przez władze samorządowe w naszym mieście? *
W ogóle nie mają wpływu
Mają duży wpływ
Prosimy określić, czy Pani / Pana zdaniem władze miasta na ogół: *
Czy działa Pani / Pan w jakiejś LOKALNEJ organizacji społecznej / pozarządowej? *
(tj. podejmującej działania przede wszystkim na terenie miasta i gmin ościennych)
Czy działa Pani / Pan w jakiejś PONADLOKALNEJ organizacji społecznej / pozarządowej? *
(tj. organizacji o zasięgu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym)
Jak ocenia Pani / Pan współpracę samorządu naszego miasta z organizacjami społecznymi / pozarządowymi? *
Bardzo słaba
Bardzo dobra
Czy w ciągu ostatniego roku załatwiała Pani / załatwiał Pan jakąkolwiek sprawę w Urzędzie Miasta? *
Jak ogólnie ocenia Pani / Pan PRACĘ urzędników zatrudnionych w Urzędzie Miasta? *
(urzędnicy to pracownicy Urzędu z WYŁĄCZENIEM władz - czyli Burmistrza i Rady Miasta)
Bardzo nisko
Bardzo wysoko
Jak ogólnie ocenia Pani / Pan NASTAWIENIE urzędników miejskich DO MIESZKAŃCÓW załatwiających sprawy w Urzędzie Miasta? *
(urzędnicy to pracownicy Urzędu z WYŁĄCZENIEM władz - czyli Burmistrza i Rady Miasta)
Bardzo źle, nie są pomocni
Bardzo dobrze, są bardzo pomocni
Jak ocenia Pani / Pan w Łukowie: *
-2
-1
0
1
2
Nie mam zdania na ten temat
Czystość środowiska naturalnego
Jakość wody pitnej (m.in. smak, zapach, wygląd)
Obecność przyrody w otoczeniu człowieka (parki, tereny zielone, itd.)
Dbałość instytucji publicznych o stan środowiska przyrodniczego
Estetykę budynków publicznych (ich wygląd)
Czystość miejsc publicznych (np. sprzątanie placów, ulic, parków, itp.)
Odbiór śmieci z gospodarstw domowych
Segregację śmieci
Czy w Łukowie powinny powstawać nowe tereny zielone? *
(m.in. parki, mała architektura, place zabaw i inne)
Jakie zmiany wprowadziłaby Pani / wprowadziłby Pan w istniejących terenach zielonych? *
(w tym pytaniu można udzielić kilka odpowiedzi)
Required
Jak ocenia Pani / Pan w Łukowie: *
(w każdym wierszu prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź)
-2
-1
0
1
2
Nie mam zdania na ten temat
Dostępność transportu miejskiego w Łukowie (autobusy, taksówki, busy, kolei i inne)
Jakość, stan nawierzchni dróg, ulic
Przepustowość głównych tras komunikacyjnych w mieście w godzinach szczytu (utrudnienia w ruchu drogowym, korki)
Dostępność tras rowerowych
Bezpieczeństwo na drogach
Utrzymanie dróg miejskich w zimie (np. odśnieżanie)
Czy jest Pani / Pan za powstaniem autobusowej komunikacji miejskiej w Łukowie? *
Gdyby w Łukowie powstała komunikacja miejska, jak często korzystałaby Pani / korzystałby Pan z takiego rozwiązania? *
Czy byłaby Pani skłonna / byłby Pan skłonny płacić za możliwość skorzystania z komunikacji miejskiej w Łukowie? *
Czy ma Pani / Pan dziecko / dzieci w wieku przedszkolnym? *
Czy ma Pani / Pan dziecko / dzieci w wieku szkolnym? *
Jak ocenia Pani / Pan w Łukowie: *
(w każdym wierszu prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź)
-2
-1
0
1
2
Nie mam zdania na ten temat
Jakość nauczania w szkołach podstawowych
Dostępność żłobków
Dostępność przedszkoli
Dostępność placów zabaw dla dzieci
Dostępność całorocznych świetlic dla dzieci i młodzieży
Dostępność zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży
Dostępność różnych form ciekawego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
Czy miasto wystarczająco dba o osoby starsze? *
Jakich usług skierowanych dla starszych osób brakuje w Łukowie? *
(w tym pytaniu można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
Required
Ile osób liczy Pani / Pana gospodarstwo domowe? *
(prosimy samodzielnie wpisać odpowiedź)
Your answer
Jak ocenia Pani / Pan sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego? *
Jak ocenia Pani / Pan w Łukowie: *
(w każdym wierszu prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź)
-2
-1
0
1
2
Nie mam zdania na ten temat
Dostęp do instytucji opieki społecznej
Przystosowanie budynków do potrzeb osób o różnych niepełnosprawnościach
Możliwość skorzystania przez potrzebujących z usług opiekuńczych finansowanych przez miasto
Pomoc udzielaną przez instytucje miejskie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
Pomoc udzielaną przez organizacje społeczne znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej
Zainteresowanie instytucji miejskich problemami seniorów
Dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej
Dostęp do lekarzy specjalistów
Jaki jest lub jakie są Pani / Pana najważniejsze źródła utrzymania? *
(prosimy wskazać główne - najważniejsze - źródła dochodów)
Required
Jak ocenia Pani / Pan w Łukowie: *
(w każdym wierszu prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź)
-2
-1
0
1
2
Nie mam zdania na ten temat
Dostępność miejsc pracy
Możliwość założenia własnego biznesu
Wsparcie przedsiębiorców przez Miasto
Jak często zdarza się Pani / Panu: *
(w każdym wierszu prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź)
-2
-1
0
1
2
Nie mam zdania na ten temat
Spotykać ze znajomymi
Uczestniczyć w spotkaniach organizacji społecznej innej niż organizacje kościelne
Uprawiać amatorsko jakiś sport
Uczestniczyć jako widz w imprezie sportowej
Chodzić dla przyjemności na spacery lub wycieczki
Zajmować się działaniem artystycznym (np. śpiewem, tańcem, malowaniem, rękodziełem, itp.)
Uczestniczyć w imprezach kulturalnych, np. oglądać przedstawienia, występy, koncerty, filmy w kinie
Uczestniczyć w spotkaniach w kościele innych niż msza (np. w spotkaniach organizacji przykościelnych)
Jak ocenia Pani / Pan w Łukowie: *
(w każdym wierszu prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź)
-2
-1
0
1
2
Nie mam zdania na ten temat
Działalność Łukowskiego Ośrodka Kultury (ofertę, aktywność)
Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej (ofertę, aktywność)
Możliwość udziału w imprezach sportowych jako widz
Możliwość czynnego uprawiania sportu
Możliwość uczestniczenia jako widz / słuchacz w życiu kulturalnym (np. możliwość oglądania przedstawień, występów, słuchania koncertów, itp.)
Możliwości podejmowania działań artystycznych (np. śpiewania w chórze, grania w zespole, uczestniczenia w warsztatach artystycznych, itp.)
Możliwości czynnego uczestniczenia w różnych działaniach społecznych (np. w organizacjach społecznych)
Dostępność miejsc, w których dorośli mogą spędzać czas wolny poza domem (np. klubów, świetlic, kawiarni, itp.)
Jak ogólnie ocenia Pani / Pan bezpieczeństwo w MIEJSCACH PUBLICZNYCH w naszym mieście? *
Jest bardzo niebezpiecznie
Jest bardzo bezpiecznie
Czy Pani / Pana zdaniem spacerowanie w pobliżu własnego zamieszkania w godzinach wieczornych jest na ogół: *
Bardzo niebezpieczne
Bardzo bezpieczne
Jak generalnie ocenia Pani / Pan Łuków jako miejsce do życia? *
Bardzo źle
Bardzo dobrze
Prawo nakłada na Miasto obowiązek równoczesnej realizacji wielu zadań. Nie można z żadnego zrezygnować, ale przy planowaniu budżetu można niektóre z nich traktować jako ważniejsze. Które dziedziny Pani / Pana zdaniem powinny być szczególnie wspierane? *
(w tym pytaniu można wybrać kilka odpowiedzi)
Required
Co jest dla Pani / Pana największym problemem związanym z życiem w Łukowie?
(w tym pytaniu można napisać kilka zdań)
Your answer
Na koniec ankiety chcielibyśmy prosić Pana / Panią o podanie kilku podstawowych informacji o sobie. Przypominamy że ankieta jest ANONIMOWA - podane informacje zostaną wykorzystane jedynie w zbiorczych zestawieniach.
Płeć *
Wykształcenie *
Wiek *
Bardzo dziękujemy za udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service