ลงทะเบียนอบรมระบบ Intranet
ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมทั้ง 3 รุ่น ตามรายละเอียดด้านล่าง ดังนี้

- ส่วนที่ 1 --> รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่น 1
- ส่วนที่ 2 --> รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่น 2
- ส่วนที่ 3 --> รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่น 3

งานสารสนเทศ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ หมวดบริหารข้อมูล งานสารสนเทศ โทร. 9309 ขอบคุณค่ะ

รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่น 1

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. (จำนวน 40 ท่าน สำรอง 2 ท่าน)

ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน
1. นันทนา ก๋ำนารายณ์ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม
2. นางสาวสรินทร์ยา จิตรไทย งานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน1
3. นางสาววริศรา โตชูวงศ์ งานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน1
4. นางสาวกุลยาณิช สุบรรณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
5. นางสาววัฒนา รัมกุล งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
6. สุมณฑา ประทุมสุวรรณ งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงพิเศษ
7. น.ส.หนึ่งฤทัย คงสกุล ศัลยกรรมหญิงพิเศษ
8. น.ส.อัมพวัน ปรองดอง งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษดุลโสภาคย์5
9. น.ส.มรกต พินิจผล งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษดุลโสภาคย์5
10. วนิดา แข็งแรง งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษยูงทอง 1
11. อมราพร นาโควงค์ หน่วยการพยาบาลรังสีวิทยา
12. นางศิราพร เรือนใหม่ หน่วยการพยาบาลรังสีวิทยา
13. นพวรรณ ฉัตรวัฒนา หน่วยงานวิสัญญี
14. กรกมล ก่อตระกูล หน่วยงานวิสัญญี
15. นุชนาถ เริงจิตตรี งานการพยาบาลตรวจโรคหู คอ จมูก
16. มณฑิรา ยุวนิชยากุล งานการพยาบาลตรวจโรคหู คอ จมูก
17. นางสุวิมล สุดศรี หน่วยตรวจโรคปลอดเชื้อ
18. นางสาวสุรีรัตน์ รอดคลองตัน กลุ่มงานสหเวชศาสตร์
19. นางสาวน้ำทิพย์ เชื้อแพทย์ งานบริการเปล
20. ธีรินมาศ อุทยานิน งานการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
21. สุปัญญา โตจุ้ย วิกฤตศัลยกรรม
22. นางสาวชลดา อาดำ วิกฤตศัลยกรรม
23. ภริตา คำแสน งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม ธท.2
24. ฐิติพร นาคสังข์ งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม ธท.2
25. นางดุษาร์กร เปียทิพย์ วิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
26. นางนิตยา ใบพิมาย วิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
27. นายอนุชา วงกันยา หน่วยตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์
28. นางนันท์นภัส สายบริสุทธิ์ หน่วยตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์
29. เอกพงษ์ ปาละ OPD surg
30. นางสาววิจิตร ทาอั๊ว เภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
31. นางชนัญญา ศิริสุขประเสริฐ เภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
32. นิพัทธา หงษ์อิ่ม งานการพยาบาลตรวจโรคกุมารเวชกรรม
33. นายไพฑูรย์ สำเนียงเพราะ งานการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเเละไตเทียม
34. นายนัทนากรณ์ ทองดีนอก งานการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเเละไตเทียม
35. น.ส.วิไลพร แก้วพูลสุข จ่ายกลาง
36. น.ส.พุทธธิดา นุชนาฎ จ่ายกลาง
37. นางศรีสุดา นรการ งานการพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องและหัตถการพิเศษ
38. น.ส.ลลิตา สัมมามิตร งานการพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องและหัตถการพิเศษ
39. ชญาณ์นันท์ กระทองธนพงศา งานจัดซื้อยา
40. ชลดา เพ็ชรพราว งานควบคุมโรคติดเชื้อ
41. วีราภรณ์ ทับยาง เวชระเบียนและสถิติ สำรอง
42. ฌัชภัคร ทองแท่ง งานเวชระเบียนและสถิติ สำรอง

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms