คำชี้แจง
              1)  แบบฟอร์มนี้ ใช้สำหรับนักศึกษายื่นแบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก/คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตยืมเรียน ภาคการเรียนที่ 2/2564
              2) ให้นักศึกษากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ยืมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
              3) หากตรวจสอบพบว่านักศึกษากรอกข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงจะตัดสิทธิ์นักศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์การยืม
              4) แบบฟอร์มยื่นความจำนงฯ ประกอบด้วยข้อมูล 2 ด้าน ดังนี้
                   ด้านที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
                   ด้านที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานครอบครัว
              5) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์โทร. 073299636

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ยืม
กิจกรรมคอมพิวเตอร์ยืมเรียนสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ผู้ยืมจะต้องเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. ผู้ยืมและครอบครัวของผู้ยืม มีรายได้รวมกันไม่เกิน 150,000 บาท/ปี
3. ผู้ยืมจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 2/2564
4. ผู้ยืมมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 (เฉพาะ นศ. ชั้นปี 2 3 4 5)
5. ผู้ยืมมีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยกระทำผิดวิจัยนักศึกษาขั้นร้ายแรง
6. ผู้ยืมไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา
7. ผู้ยืมไม่มีประวัติค้างการยืม-คืนอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
8. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องใช้บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำหรับการเรียนการสอน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse