แบบสำรวจความพึงพอใจ
เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
เลือกคำตอบที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
1. เพศ *
2. ช่วงอายุ *
3. อาชีพ *
4. ช่วงเวลาที่มาติดต่อ *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ
(เลือกระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความเห็นของท่าน)
สถานที่ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การเดินทางมาติดต่อราชการสะดวกเพียงใด
สถานที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อเหมาะสมเพียงใด
สถานที่พักคอยติดต่อราชการเพียงพอเพียงใด
ห้องน้ำสำหรับผู้มาติดต่อราชการสะอาดเพียงใด
การจัดสถานที่ให้บริการเหมาะสมเพียงใด
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัว
สะดวก รวดเร็ว
จัดลำดับก่อน-หลังในการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แต่งกายสุภาพมีบุคลิกภาพที่ดี
กระตือรือร้นพร้อมที่จะให้บริการ
มีความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ท่านมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับใด
คอลัมน์ 1
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Clear selection
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy