แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
1. เพศ *
2. อายุ *
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด *
4. ตำแหน่ง *
ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม *
5 ดีมาก
4 ดี
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
วัน เวลา สถานที่ในการการจัดกิจกรรมอบรม
ระยะเวลาในการจัดประชุม
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
จากการเข้าร่วมอบรมท่านได้รับความรู้มาก – น้อย เพียงใด
ท่านสามารถนำไปขยายผลมาก-น้อยเพียงใด
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารประสานงานของผู้รับผิดชอบโครงการ
ความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
ข้อเสนอแนะ/ แนวทางปรับปรุงพัฒนา
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3. Report Abuse