แบบทดสอบ O-Net ม.3 ภาษาไทยชุด 1
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ชื่อ-สกุล
Your answer
เลขที่
Your answer
1.ข้อใดเป็นประโยคใจความสำคัญของข้อความตอนนี้
2. ข้อใดไม่ใช่ข้อสนับสนุนของผู้เขียนที่ปรากฎในข้อความตอนนี้
3. ข้อใดเป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน
4. "ภาพสุดท้าย" ในข้อความตอนนี้มีความหมายเดียวกับข้อใด
5. ข้อความใดกล่าวสรุปได้ถูกต้อง
6. จากข้อคิดเห็นของผู้เขียนในตอนนี้ ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้สมเหตุสมผล
7. บทอ่านทั้ง 3 ตอนที่กำหนดให้ มีวิธีการเรียบเรียงโดยใช้โวหารแบบใด
8. หากต้องการตั้งชื่อบทอ่านนี้ควรใช้ชื่อใด
9. บุคคลใดนำแนวคิดที่ได้จากการอ่านไปประยุกต์ใช้กับชีวิตได้เกิดประโยชน์สูงสุด
10. หากนักเรียนต้องการย่อความบทอ่านข้างต้นควรย่ออย่างไร
จากภาพ ใช้ตอบคำถามข้อ 11-15
11.จากข้อมูลที่ปรากฎในภาพข้อใดสรุปถูกต้อง
12. หากจะใช้ข้อมูลที่ได้จากภาพเพื่อพูดสรุปว่า "คนไทยมีแนวโน้มที่จะบริโภคน้ำตาลมากขึ้นเป็น 3 เท่า" นักเรียนคิดว่าข้อมูลที่มีเพียงพอหรือไม่ต่อการสรุป
13. จากข้อมูลที่ได้ ข้อใดเป็นการเขียนวิจารณ์พฤติกรรมการกินของคนไทยได้เหมาะสมที่สุด
14. คำในข้อใดเป็นภาษาที่ใช้สำหรับการเขียนงานวิชาการ
15. ข้อใดเป็นการเขียนอธิบายรายงานผลการศึกษาค้นคว้าข้างต้นได้เหมาะสมที่สุด
16. คำประพันธ์ข้างต้นนี้ ควรตั้งชื่อว่าอะไร
17. ข้อใดต่อไปนี้ แบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกรองไม่ถูกต้อง
18. คำประพันธ์ข้อใดต่อไปนี้ไม่ปรากฏการใช้ภาพพจน์
19. คำประพันธ์ข้างต้นแต่งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด
20. ข้อใดนำเหตุผลจากคำประพันธ์มาใช้พูดโน้มน้าวใจได้ดีที่สุด
21. บุคคลใดต่อไปนี้เข้าข่ายผู้มีเหตุผลสุดวิสัยในการเข้าสอบรอบพิเศษตามประกาศ
22. ข้อใดเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศนี้ได้ถูกต้องที่สุด
23. สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้อาจเทียบเคียงได้กับสำนวนไทยในข้อใด
24. หากนักเรียนเป็นนักเรีนชั้น ม.6 ที่โรงเรียนไม่ได้ส่งชื่อเข้าสอบ และนักเรียนจะเขียนจดหมายถึงนายทะเบียนของโรงเรียนที่นักเรียนสังกัด ควรใช้ข้อความใดในย่อหน้าสุดท้ายของจดหมาย
25. หากนักเรียนจะเขียน "พาดหัวข่าว" สำหรับประกาศข้างต้น ควรเขียนว่าอย่างไร
26. ข้อใดเป็นข้อสรุปที่ได้จากบทสัมภาษณ์ข้างต้น
27. หากนักเรียนเห็นเพื่อกำลังส่งต่อรูปภาพที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ได้นักเรียนควรอธิบยายให้เพื่อนฟังอย่างไร
28. รักดีมีความสามารถด้านการตัดต่อรูปภาพ จึงรับอาสาเพื่อนแต่งรูปส่วนตัวให้สวยงาม จากนัั้นรักดีนำเอารูปที่แต่งนั้นมาเผยแพร่เพื่อแสดงให้เห็นความสามารถด้านการแต่งภาพของตนโดยไม่ได้บอกกล่าวเจ้าของภาพเดิมก่อน จากสถานการณ์ดังกล่าวนักเรียนคิดว่ารักดีละเมิดลิขสิทธิ์ของเพื่อนหรือไม่
29. นักเรียนได้รับมอบหมายให้จัดโต้วาทีในหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับบทสัมภาษณ์ข้างต้นนักเรียนควรตั้งญัตติในครั้งนี้ว่าอย่างไร
30. นักเรียนต้องการนำความรู้ที่ได้จากบทสัมภาษณ์ไปนำเสนอหน้าชั้นเรียน นักเรียนควรรายงานข่าวนี้ว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมมากที่สุด
31. "เข้าเฝ้าฯรับเสด็จฯ" นักเรียนไม่สามารถใช้ข้อความนี้กับพระราชวงศ์พระองค์ใด
32. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
33. ข้อใดไม่จำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์
34. จงเลือกคำที่นำไปใส่ในช่องว่าง แล้วทำให้โครลงสี่สุภาพต่อไปนี้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ สอบโอเน็ตยาก...(ก)... ทรมาน ต้อง...(ข)....สอบนานนาน เหนื่อยแล้ว เตรียมตัวพากเพียรปาน นักปราชญ์ หวังพิศผลเพริศ..(ค)... ผ่านได้คะแนนดี
35. ข้อใดอธิบายเรื่องการสรรคำเพื่อความหมายของคำประพันธ์ต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง "นางเงือกน้อยสร้อยเศร้าเข้ามาผลัด แบกกษัตริย์ว่ายเสือกเสลือกสลน กำลังสาวคราวด่วนด้วยจวนจน ออกกลางชลโบกหางผางผางไป"
36. ข้อใดสรุปเนื้อหาของวรรณคดีได้ถูกต้อง
37. คำประพันธ์ข้อใดสะท้อนวัฒนธรรมไทย
38. คำสอนข้อใดจากเรื่องพระบรมราชโชวาทที่เหมาะกับการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนขณะนี้มากที่สุด
39. คำประพันธ์บทใดเหมาะสำหรับนำไปใช้ประกอบการพูดเรื่อง "ความพอเพียง"
40. ธนกรต้องการจะขอให้เพื่อมาเข้ากลุ่มทำโครงงานประจำภาค ธนกรไม่ควรกล่าวถึงสิ่งใดในการโน้มน้าวใจเพื่อน
41. ข้อใดเป็นหลักเบื้องต้นในการจำแนกคำที่มาจากภาษาบาลี
42. บุคคลใดต่อไปนี้ เข้าใจหลักการสร้างคำของคำมูล
43. คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดเป็นคำประสมทุกคำ
44. คำในข้อใดเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันในภาษาบาลี - สันสฤต
45. สำนวนในข้อใดต่อไปนี้มีความหมายต่างจากข้ออื่น
46. คำประพันธ์ในข้อใดไม่ปรากฎสำนวนไทย
47. ข้อใดมีโครงสร้างหรือส่วนประกอบของประโยคเหมือนกับประโยคที่กำหนดให้ต่อไปนี้ "โรงเรียนของเราขอความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ"
48. ข้อใดเป็นประโยคกรรม
49. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน
50. ข้อใดอธิบายประโยคต่อไปนี้ถูกต้อง "้ถ้าเธอรักใครมากสักหนึ่งคนและผลคือเขาจะไปเพราะรักนั้นเธอจะไม่ยอมแม้แต่ปล่อยให้เขากังวลแม้แต่น้อย"
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service