แบบสอบถามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ ๑๐ โดยใช้กระบวนการ SPRADE (ฉบับศึกษานิเทศก์)
คำอธิบายเพิ่มเติม : กระบวนการนิเทศแบบ SPRADE ประกอบด้วย การประเมินตนเอง (S:Self-assessment), การให้สารสนเทศ(P:Provide information), การสะท้อนความคิด (R:Reflective thinking), การดำเนินการ (A:Action),การเก็บรวบรวมข้อมูล (D:Data collection), การประเมินผล (E:Evaluation)
คำชี้แจง : ให้ท่านศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม ในเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ เขตพื้นที่ละ ๑ คน ตอบคำถามต่อไปนี้ (พอสังเขป)
1.1 การดำเนินการประเมินตนเอง(Self-assessment)ของท่านกับงานนิเทศการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม ท่านทำอย่างไร?
Your answer
1.2 ท่านได้ให้คำแนะนำ คำชี้แนะ คำปรึกษา เกี่ยวกับการประเมินตนเองของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน อย่างไรบ้าง (ตอบในภาพรวม พอสังเขป)
Your answer
2.1การดำเนินงานด้านสารสนเทศ (Provide information) ของท่านกับงานนิเทศการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม ท่านทำอย่างไรบ้าง?
Your answer
2.2 การให้สารสนเทศของท่านต่อผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน ท่านทำอย่างไรบ้าง (ตอบในภาพรวม พอสังเขป)
Your answer
3.1 การสะท้อนความคิด(Reflective thinking) ของท่านกับงานนิเทศการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม ท่านทำอย่างไรบ้าง?
Your answer
3.2 ท่านได้ให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำปรึกษา เกี่ยวกับการสะท้อนความคิดแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน อย่างไรบ้าง?
Your answer
4.1 การดำเนินการ(Action)ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมในเขตพื้นที่ของท่าน ท่านทำอย่างไรบ้าง (ตอบพอสังเขป)
Your answer
4.2 ท่านได้ให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำปรึกษา เกี่ยวกับการดำเนินการแก้ปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานตามกลยุทธ์ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนคุณธรรม ต่อผู้บริหารโรงเรียนและครู อย่างไรบ้าง?
Your answer
5.1 ท่านได้เก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) โรงเรียนคุณธรรม ในเขตพื้นที่ของท่านอย่างไรบ้าง?
Your answer
5.2 ท่านได้ให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำปรึกษา เกี่ยวกับการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการโรงเรียนคุณธรรม แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครู อย่างไรบ้าง?
Your answer
6.1 ท่านได้ดำเนินการประเมินผล (Evaluation) โครงการโรงเรียนคุณธรรม ในเขตพื้นที่ของท่าน อย่างไรบ้าง?
Your answer
6.2 ท่านได้ให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำปรึกษา เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณธรรมแก่ผู้บริหารโรงเรียนและครู อย่างไรบ้าง?
Your answer
7.1 โปรดให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม
Your answer
7.2 โปรดให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม
Your answer
ขอขอบคุณในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของท่านเป็นอย่างสูง
คณะผู้วิจัยการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๐(อุดรธานี,หนองคาย,หนองบัวลำภู,เลย,บึงกาฬ)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms