Inschrijvingsdocument van een nieuwe leerling voor TABORSCHOOL LOTENHULLE
Schooljaar: 2021-2022

Instapdatum:
Datum van de inschrijving: *
MM
/
DD
/
YYYY
Uur van de inschrijving: *
De inschrijvende ouder verklaart t.o.v. de school in toepassing van de artikels 374 B.W. en 375 B.W. te handelen met instemming van de andere ouder. *
Required
Heeft deze leerling reeds een broer/zus op school? *
Anderstalige leerling? *
Heeft het kind een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs (type 8 uitgezonderd)? *
1. GEGEVENS VAN DE LEERLING Naam en voornaam leerling: *
Rijksregisternummer: *
Geslacht: *
Geboortedatum: *
MM
/
DD
/
YYYY
Geboorteplaats: *
Nationaliteit: *
Domicilie adres: *
2. GEGEVENS VAN DE OUDERS
Naam en voornaam ouder 1: *
Nationaliteit ouder 1: *
Adres ouder 1 (indien verschillend van het kind):
Telefoon / gsm ouder 1:
Telefoon werk ouder 1 (indien relevant):
Emailadres voor schoolcommunicatie: *
Naam en voornaam ouder 2:
Nationaliteit ouder 2
Adres ouder 2 (indien anders dan het kind):
Telefoon/gsm ouder 2:
Telefoon werk ouder 2 (indien relevant):
Emailadres voor schoolcommunicatie;
3. GEGEVENS OVER HET GEZIN
Naam en voornaam van andere kinderen behorende tot het gezin en die school lopen op onze school of nog niet schoolgaand + geboortedatum
4. NOODNUMMERS TIJDENS DE SCHOOLUREN
Huisarts:
Grootouders: (indien relevant)
Andere persoon: (indien relevant)
5. DE SCHOOLLOOPBAAN VAN HET KIND
Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft.

Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek - inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.

Als de leerling van school en daardoor ook van CLB verandert, zal het CLB-dossier 10 dagen na inschrijving bezorgd worden aan het nieuwe CLB. De leerling of de ouders hoeven daar niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.

Indien de leerling of de ouders niet wensen dat het dossier wordt overgedragen, dan moet er binnen de 10 dagen na inschrijving schriftelijk verzet aangetekend worden bij het CLB van de vorige school.
Schoolverandering:
Clear selection
Naam en adres vorige school
Gevolgde leeftijdsgroep of leerjaar:
Gevolgde leeftijdsgroep of leerjaar:
Mag het dossier van uw kind bij de vorige school opgevraagd worden?
Clear selection
6. AFSPRAKEN OUDERLIJK GEZAG
Afspraken ouderlijk gezag als de ouders niet meer samen wonen:
De school zal informatie geven aan beide ouders? (schoolagenda, rapport, brieven, oudercontact …) (indien relevant)
Clear selection
Hoe en wie van de ouders geeft informatie aan de school? (ziekte, afwezigheden, persoonlijke en gezinswijzigingen …) (indien relevant)
7. ONDERWIJSBEHOEFTEN
Is er informatie die de leerkracht / school dient te weten om uw kind optimaal te kunnen begeleiden ? (m.b.t. gezondheid, motoriek, socio-emotionele ontwikkeling, ontwikkelingsvoorsprong-achterstand, schoolloopbaan, begeleidingsdossiers, ondersteuning bij bepaald leergebied...)
In de vorige school kreeg het kind begeleiding vanuit een ondersteuningsnetwerk?
Clear selection
Heeft het kind externe begeleiding?kinesist,logopedist, thuisbegeleiding,...
8. OVEREENKOMST VAN DE INSCHRIJVING
Later vragen we jullie deze inschrijving naar waar te ondertekenen. Bij het verzenden van dit inschrijvingsformulier houden we rekening met jullie intentie om jullie kind(eren) school te laten lopen op onze school. De inschrijving geldt onder de opschortende voorwaarde van het voldoen aan de toelatingsvoorwaarden op de instapdag.

De school leeft de wetgeving inzake de privacy van de leerling en zijn/haar familie na. De school gaat discreet om met de informatie in de leerlingenadministratie en het zorgdossier. Ouders kunnen ten allen tijde hun eigen persoonsgegevens raadplegen, laten verbeteren en zich verzetten tegen het gebruik van de gegevens.

Later vragen we jullie deze inschrijving naar waar te ondertekenen. Bij het verzenden van dit inschrijvingsformulier houden we rekening met jullie intentie om jullie kind(eren) school te laten lopen op onze school. *
Vragenlijst over de achtergrond van uw kind vanuit het Ministerie van Onderwijs en Vorming
Dit is een korte vragenlijst die betrekking heeft op uw kinderen en het gezin waarin zij leven. Deze gegevens zijn nodig om scholen aangepaste financiële middelen te geven in het belang van elke school en elke leerling en kunnen ook gebruikt worden in het kader van het inschrijvingsbeleid. Het beantwoorden daarvan vergt slechts een paar minuten van uw tijd, maar helpt ons en de scholen het onderwijs voor uw kinderen te verbeteren.
Wie vult dit formulier in?
We verwachten dat de vader of moeder of de persoon die verantwoordelijk is voor de opvoeding van het kind waarover de vragen gaan, het formulier invult.
Welke taal spreekt het kind meestal met de moeder. *
Welke taal spreekt het kind meestal met de vader. *
Welke taal spreekt het kind meestal met broers/zussen. *
Welke taal spreekt het kind meestal met vrienden. *
Kruis het hoogst behaalde onderwijsdiploma of -getuigschrift van de moeder van het kind aan. *
Ik bevestig op eer dat alle gegevens op dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. *

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming respecteert uw privacy. In toepassing van het KB van 13 februari 2001, hebt u het recht uw eigen persoonsgegevens te raadplegen en te laten verbeteren. De gegevens die u ons verstrekt, zullen nooit worden gebruikt voor acties naar individuele leerlingen en vertrouwelijk worden behandeld. Bovendien hebt u te allen tijde het recht om gratis en op uw verzoek u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens. Hiervoor neemt u contact op met de school waar het kind is ingeschreven.

Veelgestelde vragen vinden een antwoord op www.agodi.be/faq/indicatoren_van_leerlingenkenmerken_opvraging

BEDANKT VOOR JE INSCHRIJVING. WE HOUDEN JE VERDER OP DE HOOGTE.
Handtekening ouder 1
later aan te vullen
Handtekening ouder 2
later aan te vullen
Handtekening directie
later aan te vullen
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy