สำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการเว็บท่าคมนาคม ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำชี้แจง : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จัดทำแบบสำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการบนเว็บท่าคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำผลสำรวจที่ได้ไปวิเคราะห์ เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการบนเว็บท่าคมนาคมต่อไป
จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสำรวจ ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
อาชีพในปัจจุบัน *
ตอนที่ 2 ช่องทางในการติดต่อสื่อสารผู้ตอบแบบสำรวจ
เป็นช่องในการติดต่อสื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่าน โดยจะจัดเก็บในฐานข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากท่านมีความประสงค์รับข้อมูลข่าวสาร โปรดกรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้ (***หากไม่ต้องการให้ข้อมูลติดต่อสื่อสาร ให้ข้ามไปตอบแบบสำรวจตอนที่ 3)
2.1 ชื่อ-นามสกุล
Your answer
2.2 หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
Your answer
2.3 อีเมล
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service