แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)
แบบสอบถามจัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
(โปรดทำเครื่องหมาย หน้าคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง)
วิทยาเขตที่ท่านสังกัด *
บทบาทการรับบริการ *
เพศ *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศ
(ความพึงพอใจมี 5 ระดับ โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน)
ด้านเนื้อหา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ข้อมูลครอบคลุมตามความต้องการ เพื่อใช้สำหรับการตัดสินใจ
2. ความสะดวกในการเรียกดูและสืบค้นข้อมูล
3. การเข้าถึงระบบทำได้ง่ายและรวดเร็ว
4. เมนูการใช้งานง่าย
5. รายงานผลได้ตามต้องการสามารถนำไปใช้ตัดสินใจได้
6. ความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือของข้อมูล
ด้านการออกแบบ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความสวยงามและน่าสนใจของระบบ
2. การจัดรูปแบบง่ายต่อการใช้งาน
3. ความเร็วในการแสดงผลข้อมูล
4. ข้อความสื่อความหมายชัดเจน
ด้านการใช้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความพึงพอใจของการใช้บริการในภาพรวม
ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นไปตามความต้องการ
2. มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ปัญหาที่พบ
ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Psu.ac.th. Report Abuse