Svensk Fäktning strategi 2028
Hej!
Tack för att du hjälper oss med feedback på förslaget till vår nya strategi. Det är Svenska Fäktförbundets styrelse som har jobbat med förslaget sedan i våras och vi vill gärna höra dina synpunkter, både beröm och kritik.

För att underlätta ert arbete har vi försökt ge en beskrivning av hur vi tänkt och vi har också lagt in en del videofilmer för att underlätta förståelsen. Det är Svenska Fäktförbundets ordförande Otto Drakenberg som berättar i filmerna.

Efter den 21 januari kommer ett slutligt förslag att utarbetas som årsmötet ska besluta om den 4 mars.

Email address *
Vad heter du? *
Your answer
Svarar du som individ eller som representant för en förening eller SDF? *
Ange namn på förening eller SDF om du svarar som representant
Your answer
Otto förklarar: Om strategin
Syfte
Strategin ska styra mot önskat läge för Svensk Fäktning 2028. När förslaget arbetats fram har vi försökt respektera flera viktiga principer:

– Strategin ska vara kort och överskådlig.

– Ambitionerna ska vara högt ställda så att de innebär en verkligt svår utmaning men inte så höga att de känns omöjliga från början.

– Innehållet ska uttrycka det viktigaste och visa vilka val och prioriteringar som görs. Så långt möjligt ska innehållet bygga på fakta och tydliga antaganden om samband.

1. Visionen "Den största lilla fäktnationen i världen"
"Den största lilla fäktnationen i världen" vill uttrycka flera insikter samtidigt:
1) Vi vill bli "en stor" fäktnation, dvs klara att konstant hålla en hög nivå på landslagsverksamhet så som de mest framgångsrika nationerna klarar
2) För att nå framgångar måste svensk fäktning ha en verksamhet som de stora nationerna har. Det går inte att lita till turen, hoppa över viktiga moment och söka genvägar om man vill vara hållbar. Vi måste lösa att hantera alla de "detaljfunktioner" som krävs för ett komplett förbund på ett smart sätt.
3) Samtidigt vet vi vilka våra utgångspunkter vi har i form av storlek, geografiskt läge, traditioner och historia. Vi vill vara den fäktnation som gör det bästa möjliga av våra förutsättningar
4) Formulering har attityd, sätter sig i minnet och ger en hög målsättning samtidigt som den är är milt självironiskt
Otto förklarar: Om visionen
Hur väl tycker du/ni att visionen "Den största lilla fäktnationen i världen" beskriver den förflyttning du vill se av svensk fäktning fram till 2028?
Inte alls
Helt och hållet
Finns det någon aspekt du/ni uppskattar i förslaget till vision?
Your answer
Finns det någon aspekt du/ni är tveksam(-ma) till eller något du/ni saknar?
Your answer
2 Värderingar
Vi har strävat efter att begränsa antalets värderingar i största möjliga utsträckning. Anledningen är helt enkelt att möjligheten till djup förankring ökar ju färre värderingar som väljs.

Vi har också valt att försöka fördjupa förståelsen av vad vi menar med våra värderingar genom att använda "jag- och vi-budskap". Vi har försökt undvika negationer i dessa, dvs att uttryckligen tala om vad vi inte gör eller hur vi inte handlar.

Otto förklarar: Svensk Fäktnings värderingar
2a Kämpaanda
Här har vi arbetat med många alternativa formuleringar för vad vi vill ha fram. Länge hette denna värdering "Göra sitt bästa". Till slut har vi fastnat för "Kämpaanda" som vi tycker uttrycker något väsentligt om hur en liten fäktnation ska kunna bli stor. Med följande fraser försöker vi precisera vad vi menar:

• Jag vet att endast ett fåtal saker i livet är omöjliga och inga av dessa hindrar mig från att nå mina mål.

• Jag fokuserar på det jag kan påverka och tar ansvar för min insats.

• Jag gör mitt bästa varje dag, på pisten och i verksamheten.

Otto förklarar: Värderingen "Kämpaanda"
Hur relevant anser du/ni att värderingen "Kämpaanda" är för Strategi 2028?
Inte relevant alls
Helt relevant
Hur väl tycker du/ni att de tre jag-budskapen som formulerats för värderingen beskriver viktiga aspekter på denna värdering?
Inte alls
Helt och hållet
Kommentarer, förslag på tillägg mm på värderingen Kämpaanda?
Your answer
2b Hållbarhet
Vi arbetade från början med en fjärde värdering "Sammanhållning" men kom till slut fram till att denna värdering låg för nära det innehåll vi såg i "Hållbarhet" för att vara meningsfull. Hållbarhet ska tolkas i vid bemärkelse och innehåller anspelningar i åtminstone de tre dimensioner som jag-budskapen anger
1) Hållbarhet i den interna kulturen uttryckt på ett väldigt grundläggande sätt om personligt uppförande
2) Hållbarhet i meningen att långsiktighet ska prioriteras framför kortsiktighet, att svensk fäktning undviker genvägar om det innebär att hållfastheten i konstruktionen blir mindre
3) Hållbarhet genom att vi strävar efter att bidra till samhället, dvs de sociala och ekologiska dimensionerna (underförstått bidrar vi inte till diskriminering, bryter inte mot lagen, ägnar oss inte åt onödig miljöpåverkan etc)

Med följande fraser försöker vi uttrycka vad vi menar:

• Vi behandlar andra så som vi själva vill bli behandlade – inte bara för att det är rätt utan för att det leder oss snabbast till målen.

• Vi ska ta medaljer under kommande sekel, inte bara nästa år.

• När vi diskuterar vill vi ha alla synpunkter på bordet och när beslutet är fattat kör vi på det

Otto förklarar: Värderingen "Hållbarhet"
Hur relevant anser du/ni att värderingen "Hållbarhet" är för Strategi 2028?
Inte relevant alls
Helt relevant
Hur väl tycker du/ni att vi-budskapen som formulerats för värderingen beskriver viktiga aspekter på denna värdering?
Inte alls
Helt och hållet
Kommentarer, förslag på tillägg mm på värderingen Hållbarhet
Your answer
2c Modern tradition
Här vill vi uttrycka något som vi tycker gör Svensk Fäktning unik. Det ligger mycket nära till hands att då lyfta fram den starka traditionen och den långa historien för fäktning, som verksamhet och som idrott. Mångtusenårig tradition, fäktskolor, böcker, riddare, musketörer... Den starka olympiska anknytningen för fäktsporten vill vi också ta fasta på.

Samtidigt är det angeläget att framhålla att en tillgång som stark tradition och lång historia kräver ett aktivt förhållningssätt. Traditionen ska användas så att den blir relevant i samtiden och i framtiden. På OS framstår fäktning som en av de modernaste idrotterna med optimal ljussättning, innovativ arena, videobedömning, elektronisk stötmarkering med mera. Samtidigt är kärnan densamma som den alltid varit, en duell med ett avgörande, ett i sina bästa stunder oöverträffbart drama. Med följande fraser försöker vi precisera vad vi menar:

• Jag är stolt över de olympiska idealen och är med och gör dem relevanta i framtidens Sverige.

• Jag är med och nyskapar med bas i fäktningens traditioner.

• Jag välkomnar och visar respekt för alla i svensk fäktning.

Otto förklarar: Värderingen "Modern tradition"
Hur relevant anser du/ni att värderingen "Modern tradition" är för Strategi 2028?
Inte relevant alls
Helt relevant
Hur väl tycker du/ni att jag-budskapen som formulerats för värderingen beskriver viktiga aspekter på denna värdering?
Inte alls
Helt och hållet
Kommentarer, förslag på tillägg mm på värderingen Hållbarhet
Your answer
3 Strategiska fokusområden
Vi har valt att dela in strategin i tre strategiska fokusområden. Dessa är

– Växa och behålla
– Alltid medaljchans
– Bli starkare

Otto förklarar: Om de strategiska fokusområden
3a Strategiskt fokusområden: Växa och behålla
Vad växa och behålla innebär uttrycker vi såhär:
"Vi lockar idrottare från hela samhället med en utfästelse om engagemang och utveckling för individen och en inbjudan till fäktningens gemenskap."

Vi tror att de strategiska utmaningarna inom detta område kan uttryckas i två måste vinna-matcher

1) Locka och behålla idrottstalanger
2) Fler föreningar med ett attraktivt erbjudande till fäktare av alla kategorier – elit och bredd

Målen är utmanande. Om tio år ska antalet fäktare nästan tredubblas (från 6 000 till 15 000) och antalet föreningar nästan fördubblas (från drygt 50 till 100). Duktiga tränare i tillräckligt antal är centrala för att förverkliga ambitionerna. Vi tror att det behöver finnas 100 professionellt utbildade tränare som är verksamma 2028 och 500 andra tränare med utbildning på någon nivå.

Otto förklarar: "Växa och behålla"
Hur relevant anser du/ni att det strategiska fokusområdet "Växa och behålla" är för Svensk Fäktning?
Inte relevant alls
Helt relevant
Hur relevant anser du/ni att måste vinna-matchen "Locka och behålla idrottstalanger" är för Svensk Fäktning?
Inte relevant alls
Helt relevant
Hur relevant anser du/ni att måste vinna-matchen "Fler föreningar med ett attraktivt erbjudande till fäktare av alla kategorier – elit och bredd" är för Svensk Fäktning?
Inte relevant alls
Helt relevant
Ge gärna mer kommentarer om de två måste vinna-matcherna
Your answer
Hur relevanta anser du/ni att målen som är uppsatta (antal medlemmar, föreningar, anställda tränare och utbildade tränare) är för Svensk Fäktning?
Inte relevant alls
Helt relevant
Hur realistiska anser du/ni att målen som är föreslagna är?
Helt orealistiska
Helt realistiska
Har du/ni fler kommentarer eller förslag angående målen?
Your answer
3b Strategiskt fokusområden: Alltid medaljchans
Vad "Alltid medaljchans" innebär uttrycker vi såhär:
"Svensk fäktning har alltid medaljchans på EM, VM och OS"

Vi tror att de strategiska utmaningarna inom detta område kan uttryckas i två måste vinna-matcher

1) Ständigt förbättra Medaljplattformen
2) Skapa föreningar med uthållig förmåga att utveckla fäktare till världselit – "världselitföreningar

Mål:
1) Alla landslag i satsning bland topp 16
2) 16 fäktare rankade topp 100
3) 6 fäktare rankade topp 32
4) 6 världselitföreningar

Otto förklarar: "Alltid medaljchans"
Hur relevant anser du/ni att området "Alltid medaljchans" är för Svensk Fäktning?
Inte relevant alls
Helt relevant
Hur relevant anser du/ni att måste vinna-matchen "Ständigt förbättra medaljplattformen" är för Svensk Fäktning?
Inte relevant alls
Helt relevant
Hur relevant anser du/ni att måste vinna-matchen "Skapa föreningar med uthållig förmåga att utveckla fäktare till världselit – "Världselitföreningar" är för Svensk Fäktning?
Inte relevant alls
Helt relevant
Ge gärna mer kommentarer om de två måste vinna-matcherna
Your answer
Hur relevanta anser du/ni att målen som är uppsatta (gällande världsranking och att skapa sex "världselitföreningar") är för Svensk Fäktning?
Inte relevant alls
Helt relevant
Hur realistiska anser du/ni att målen som är föreslagna är?
Helt orealistiska
Helt realistiska
Har du/ni fler kommentarer eller förslag angående målen?
Your answer
3c Strategiskt fokusområden: Bli starkare
Vad "Bli starkare" innebär uttrycker vi såhär:
"Vi har resurserna som krävs för att varje fäktare ska kunna nå sin maximala potential""

Vi tror att de strategiska utmaningarna inom detta område ska uttryckas i tre måste vinna-matcher

1) Göra Svensk Fäktning till ett starkt varumärke
2) Få alla i svensk fäktning att leva våra värderingar
3) Skapa uthållig intäktsstruktur

Mål:
1) Budgetomslutning 15 miljoner kronor om året (i nuläget 5)
2) 1000 ledare inom svensk fäktning som genomgått Svensk Fäktnings ledarutbildning

Otto förklarar: Bli starkare
Hur relevant anser du/ni att området "Bli starkare" är för Svensk Fäktning?
Inte relevant alls
Helt relevant
Hur relevant anser du/ni att måste vinna-matchen "Göra Svensk Fäktning till ett starkt varumärke" är för Svensk Fäktning?
Inte relevant alls
Helt relevant
Hur relevant anser du/ni att måste vinna-matchen "Få alla i svensk fäktning att leva våra värderingar"" är för Svensk Fäktning?
Inte relevant alls
Helt relevant
Hur relevant anser du/ni att måste vinna-matchen "Skapa uthållig intäktsstruktur" är för Svensk Fäktning?
Inte relevant alls
Helt relevant
Ge gärna mer kommentarer om de tre måste vinna-matcherna
Your answer
Hur relevanta anser du/ni att målen som är uppsatta (budgetomslutning 15 mkt, 1000 utbildade ledare) är för Svensk Fäktning?
Inte relevant alls
Helt relevant
Hur realistiska anser du/ni att målen som är föreslagna är?
Helt orealistiska
Helt realistiska
Har du/ni fler kommentarer eller förslag angående målen?
Your answer
4 Måste vinna-matcher och strategiska initiativ
För varje måste vinna-match har vi identifierat mål som kan vara samma som målen för de strategiska fokusområden ovan men som också kan vara annorlunda. Vi har också satt upp ett antal viktiga punkter som vi kallar "strategiska initiativ". Att förverkliga dessa bedömer vi vara nyckeln till att vinna varje måste vinna-match.

I vissa fall tycker vi att vi är på god väg att förverkliga de strategiska initiativen. I andra har vi inte ens börjat utan måste fundera över exakt vad det är vi behöver göra.

Hur relevanta anser du/ni att de olika föreslagna strategiska initiativen är
Mycket relevant
Relevant
Inte relevant alls
Vet inte
Ny syn på träning: Utveckla barnkoncept 6-7 år
Strategi för att rekrytera tonåriga idrottare som vill byta idrott
Ny syn på tävling: Utveckla nya tävlingsformer
Se över kostnadsbilden för svenska fäktare
Strategi för karriär utanför elitidrotten
Ny syn på träning: Strategi för vardagsfäktning
Strategi för att etablera nya föreningar
Skapa långsiktigt välfinansierade fäktföreningar
Strategi för "Fäktinstruktör – ett drömyrke"
Förbättra föreningarnas funktioner för ledning och förvaltning
Genom för "Svensk Fäktnings ledarutbildning" i stor skala
Utveckla och erbjud alla meningsfulla former av individstöd till elit, först till senioreroch sedan juniorer och kadetter
Utveckla världsklassledare i landslagens organisation
Etablera konstruktiva samarbeten med andra idrotter och utländska fäktförbund. Prioriterat är bättre reglerför kvalificering till OS samt good governance i internationell fäktning.
Strategi för "världselitföreningar"
Varumärkesplan: Bli ledande idrott på sociala medier
Varumärkesplan: Ökad professionalism i kommunikationen
Varumärkesplan: Genomföra tävlingsarrangemang i Sverige som lockar publik
Varumärkesplan: Ta fram och implementera Code of Conduct för ledare och aktiva som representerar Sverige (utrustning, uppförande, sociala medier)
Tillhöra de ledande idrotterna vad gäller "good governance"
Kommunicera och förankra våra värderingar
Regelbundet reflektera över och mäta hur väl förankrade värderingarna är
Skapa sponsorsamarbeten i enlighet med etablerad sponsorstrategi
Öka intäkterna från andra källor än sponsring och bidrag
Ska hög professionalitet i relationen med RF och SOK
Hur väl bedömer du/ni att ovanstående initiativ beskriver vad som behöver göras inom svensk fäktning?
Inte alls
Helt och hållet
Har du/ni förslag till ändringar, tillägg, förtydliganden vad gäller de strategiska initiativen? Ange dem nedan.
Your answer
5 Sammanfattande omdöme och ytterligare förslag
Vad är ditt sammanfattande omdöme av förslaget till vision och värderingar
Andra synpunkter och förslag
Your answer
Tack för din medverkan!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms