แบบแสดงความคิดเห็นของประชาคมชาวราชภัฏชัยภูมิ (เฉพาะบุคลากร)
แบบสอบถามความคิดเห็นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างทิศทางการขับเคลื่อนสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้สามารถเดินหน้าขับเคลื่อนและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง และยั่งยืน
จัดทำโดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รวมพลังความแตกต่าง บนหนทางแห่งความเข้าใจ
สร้างสรรค์พลังแห่งการให้ เป็นบันไดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ท่านเป็นบุคลากรประเภทใด *
ท่านเป็นบุคลากร สายวิชาการ หรือสายสนับสนุน *
ช่วงอายุของท่าน *
20-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41-45 ปี
46-50 ปี
50-55 ปี
55-60 ปี
60 ปี ขึ้นไป
แถว 1
ท่านได้ทราบข้อมูลการตอบแบบสอบถามนี้ ผ่านช่องทางใดเป็นลำดับแรก *
ท่านคิดว่าหน้าที่ใดของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ที่สำคัญที่สุด *
ท่านต้องการให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ จะผลักดันเรื่องใด (ด้านการบริหารงานบุคคล) ต่อมหาวิทยาลัย มากที่สุด *
หากสภาคณาจารย์และข้าราชการจะจัดประชุมเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็น และนำเสนอต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย ท่านคิดว่าเรื่องใดที่ควรเลือกมาเป็นหัวข้อในการประชุมเสวนาบ้าง (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ)
ท่านคิดว่าช่องทางการติดต่อสื่อสารใด ที่ท่านสามารถติดต่อหรือได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ดีที่สุด *
ท่านต้องการทราบเรื่องใดของสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ท่านคิดว่าสภาคณาจารย์และข้าราชการควรมีสำนักงานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และสามารถเป็นสถานที่ที่ใช้ในการพบปะพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างบุคลากร มากน้อยเพียงใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ในอดีตที่ผ่านมา ท่านคิดว่าสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีส่วนในการพัฒนามหาวิทยาลัยมากเพียงใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ท่านมีความคาดหวังกับสภาคณาจารย์และข้าราชการชุดปัจจุบัน ว่าจะสามารถทำให้มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนาได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
สภาคณาจารย์และข้าราชการขอขอบพระคุณบุคลากรทุกท่าน ที่ได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามนี้ และทางเราสัญญาว่าจะนำทุก ๆ ความคิดเห็นไปพิจารณาและดำเนินการด้วยความทุ่มเท เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและประชาคม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy