การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบที่ 2) สำหรับสถาบันการอาชีวศึกษา
ขอให้สถาบันการอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายงานผลการประเมินตนเอง รอบที่ 2 ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 (กรณีไม่รายงานในระยะเวลาที่กำหนดจะถูกตัดคะแนนในภาพรวม สัปดาห์ละ ฺ0.500 คะแนน)
ชื่อสถาบันการอาชีวศึกษา *
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ร้อยละของจำนวนสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาที่มีผลการรับนักเรียนระดับ ปวช. 1 ที่สมัครเข้าศึกษาใหม่ไม่ต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : การประเมินตนเอง เกณฑ์การให้คะแนน (เลือกคำตอบได้เพียง 1 ข้อ) *
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : กรุณาแนบไฟล์ (เฉพาะ .pdf เท่านั้น) *
Required
ตัวชี้วัดที่ 1.2 : ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1.2 : การประเมินตนเอง เกณฑ์การให้คะแนน (เลือกคำตอบได้เพียง 1 ข้อ) *
ตัวชี้วัดที่ 1.2 : กรุณาแนบไฟล์ (เฉพาะ .pdf เท่านั้น) *
Required
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms