Prueba de Nivel
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
                                                                                                                            Por favor, realiza el siguiente test y nos pondremos en contacto contigo para indicarte cual es tu nivel de inglés.
Nombre *
Apellidos *
Teléfono de Contacto *
e- mail *
I _____ from France.
Clear selection
This is my friend. ______ name is Peter.
Clear selection
Mike is ______.
Clear selection
My brother is ______________ artist.
Clear selection
________ 20 desks in the classroom.
Clear selection
Paul ________ romantic films.
Clear selection
Sorry, I can’t talk. I ________ right now.
Clear selection
 She ________ at school last week.
Clear selection
I __________ the film last night.
Clear selection
_________ a piece of cake? No, thank you
Clear selection
The living room is _________ than the bedroom.
Clear selection
The car is very old. We’re going __________ a new car soon.
Clear selection
Jane is a vegetarian. She _________ meat.
Clear selection
There aren’t ________ buses late in the evening.
Clear selection
The car park is ________ to the restaurant.
Clear selection
Sue ________ shopping every day.
Clear selection
They ________ in the park when it started to rain heavily.
Clear selection
_________ seen fireworks before?
Clear selection
We’ve been friends _________ many years.
Clear selection
You _________ pay for the tickets. They’re free.
Clear selection
Jeff was ill last week and he _________ go out.
Clear selection
These are the photos ________ I took on holiday
Clear selection
We’ll stay at home if it ________ this afternoon.
Clear selection
He doesn’t smoke now, but he ____________ a lot when he was young.
Clear selection
Mark plays football __________ anyone else I know.
Clear selection
I promise I ________ you as soon as I’ve finished this cleaning.      
Clear selection
This town __________ by lots of tourists during the summer.
Clear selection
He said that his friends __________ to speak to him after they lost the football match.
Clear selection
How about _________ to the cinema tonight?
Clear selection
Excuse me, can you ___________ me the way to the station, please?
Clear selection
I wasn’t interested in the performance very much. _________.
Clear selection
Take a warm coat, __________ you might get very cold outside.
Clear selection
 __________ this great book and I can’t wait to see how it ends.
Clear selection
What I like more than anything else __________ at weekends.
Clear selection
She __________ for her cat for two days when she finally found it in the garage
Clear selection
We won’t catch the plane _____________ we leave home now! Please hurry up
Clear selection
If I hadn’t replied to your email, I___________ here with you now.
Clear selection
Do you think you __________ with my mobile phone soon? I need to make a call.
Clear selection
I don’t remember mentioning __________ dinner together tonight.                
Clear selection
Was it Captain Cook __________ New Zealand?
Clear selection
You may not like the cold weather here, but you’ll have to__________, I’m afraid.
Clear selection
It’s cold so you should _________ on a warm jacket.
Clear selection
Paul will look ________ our dogs while we’re on holiday.
Clear selection
She _________ a lot of her free time reading.
Clear selection
Hello, this is Simon. Could I __________ to Jane, please?
Clear selection
They’re coming to our house _________ Saturday.
Clear selection
I think it’s very easy to _________ debt these days.
Clear selection
Come on! Quick! Let’s get _____________!
Clear selection
I phoned her ____________ I heard the news.
Clear selection
I feel very _________. I’m going to go to bed!
Clear selection
En realitzar aquest test el titular del mateix autoritza a:INUSE LANGUAGE CETRE SL  amb domicili social al Carrer Carles Riba 4, 43007 Tarragona amb CIF B55714125, d’ara endavant denominadala RESPONSABLE, a la recollida d’informació relativa a les dades de caràcter personal de l’ALUMNE/A i al tractament de les mateixes, que es faciliten amb previ consentiment de qui signa el present document, per al seu tractament als fitxers de la RESPONSABLE.Les dades facilitades a la RESPONSABLE amb previ consentiment del SIGNANT, corresponen al conjunt de dades identificatives,acadèmiques i formatives, familiars, econòmiques, o de qualsevol altra índole, així com la pròpia imatge de l’ALUMNE/A. Així mateix, el sota SIGNANT del present document, es declara informat pel RESPONSABLE o representant de:I. Que el RESPONSABLE disposa d’un FITXER/S, la finalitat del qual és servir com a suport d’informació per la correcta gestiód’alumnes, cursos i activitats que pugui impartir com a acadèmia d’idiomes.II. Que les dades de caràcter personal facilitades de l’ALUMNE/A seran incorporades a l’esmentat FITXER/S, titularitat de laRESPONSABLE, i seran tractades de manera automatitzada i/o no automatitzada.III. Que la RESPONSABLE disposa de totes les mesures de seguretat exigibles en matèria de protecció de dades de caràcterpersonal recollides al Títol VIII del Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre, amb la finalitat d’evitar la seva alteració,pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.IV. Que la RESPONSABLE podrà cedir a tercers les dades personals de l’ALUMNE/A facilitades pel sota SIGNANT, únicamentamb objecte de que se li proporcioni degudament la informació o serveis que sol·liciti. Així matiex autoritza a ser informat sobre els nostres productes i serveis.VI. Que l’ALUMNE/A per sí mateix o persona que el representi legalment, podrà exercir, en tot moment, els drets reconegutsper la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes i condicionsque la normativa aplicable estableixi, davant la RESPONSABLE del FITXER/S.I en prova de conformitat, el titular dóna la seva acceptació i consentiment per a que les dades relatives a l’ALUMNE/Asiguin incloses al mencionat FITXER/S fent-se responsable de la veracitat de les dades facilitades i de les modificacions que puguin afectar-les en el futur. *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy