แบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นพิจารณา การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
สถานภาพผู้ประเมิน *
รายการประเมิน *
ดีเยี่ยม (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
1. สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาของตนเอง
2. มาตรฐานการศึกษามาจากการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและประเด็นพิจารณา ตามที่กระทรวงประกาศใช้
3. สถานศึกษาได้ประกาศค่าเป้าหมายของแต่ละมาตรฐานและประเด็นพิจารณาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. ค่าเป้าหมายของแต่ละมาตรฐานและประเด็นพิจารณามีการกำหนดไว้อย่างเหมาะสม
5. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปแบบ
6. สถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
7. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี
8. สถานศึกษาได้นำระบบประกันคุณภาพไปดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงาน
9. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเป็นรูปธรรมชัดเจนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาทุกมาตรฐาน ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
11. ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหน่วยงานต้นสังกัดเข้ามามีส่วนร่วม
12. นำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานของสถานศึกษา
13. จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่ครอบคลุมทุกมาตรฐานอย่างชัดเจน
14. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำรายงานประจำปี
15. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบต่อรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
16. สถานศึกษาเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
17. ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและจัดการของสถานศึกษา
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms