การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำหนังสือสัญญา การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน และการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. ....
เปิดให้รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy