แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ Logisticscorner

แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ Logisticscorner (www.logisticscorner.com) ซึ่งข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของท่านจะถูกจะนำไปใช้พิจารณาปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อความต้องการรับการบริการด้านข้อมูลให้มากที่สุด และทางเว็บไซต์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ด้วย

  1. ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ Logisticscorner

  ข้อมูล และข่าวสารต่างๆ มีประโยชน์
  ข้อมูล และข่าวสารต่างๆ ตรงกับความต้องการของท่าน
  ข้อมูล และข่าวสารต่างๆ มีความน่าสนใจ
  ข้อมูล และข่าวสารต่างๆ มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
  การจัดลำดับของข้อมูล และข่าวสารต่างๆ
  ความทันสมัยของข้อมูล และข่าวสารต่างๆ
  ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล และข่าวสารต่างๆ
  ปริมาณของเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
  ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล และข่าวสาร
  Please enter one response per row
  หน้าเว็บเพจมีความสวยงาม และน่าสนใจ
  การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน และใช้งาน
  ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมกับหน้าเว็บเพจในแต่ละหน้า
  รูปแบบและตัวอักษรอ่านได้ง่ายและสวยงาม
  ขนาดของตัวอักษรอ่านได้ง่ายและเหมาะสม
  ความรวดเร็วในการโหลดข้อมูล
  ความถูกต้องในการเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ
  การเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภายนอก ( Web links )
  Please enter one response per row
  ข้อมูล และข่าวสารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
  สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
  ใช้เป็นสื่อเพื่อเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้
  Please enter one response per row
  ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ในภาพรวมระดับใด
  Please enter one response per row
  This is a required question

  3. ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question