To become our vendor, please fill in and submit this form no later than Dec 01, 2018. Our contact person will get in touch with you 15 minutes after you submit the form during office time (8:00 am - 5:00 pm).

Để trở thành người bán hàng tại sự kiện cùa chúng tôi, vui lòng hoàn tất mẫu đơn đăng ký này và gửi không trễ hơn ngày 01/12/2018. Sẽ có người liên lạc với bạn trong vòng 15 phút sau khi bạn gửi mẫu đơn trong giờ hành chính (8:00 - 17:00).
Registration Info/Thông tin Đăng ký
Name of Business/Tên doanh nghiệp *
Contact Person's Name/Tên người liên hệ *
Phone Number/Số điện thoại *
Email *
Address/Địa chỉ *
Facebook Fanpage *
Registered booth number/Bạn đăng ký gian hàng số: *
Please refer to the Floor layout and price for booths here: https://xmas.tas.edu.vn/floor-layout-pricing
Number of people at booth/Số người hoạt động tại quầy *
Product Description/Mô tả sơ lược về sản phẩm *
Other requirements/Yêu cầu khác
Payment method/Hình thức thanh toán *
Message to the Organizing Committee/Lời nhắn gửi đến Ban Tổ chức
Agreement/Sự chấp thuận
By submitting this form, I agree that:
- I have read, understand, and accept the terms and conditions of TAS Christmas Bazaar. I am aware that TAS is not responsible for any injury or loss of property before, during and after the event.
- I agree to let my company's image and products appear on TAS' media publications without the need for prior notice.
-----------------------
Bằng việc gửi đơn đăng ký này, tôi đồng thời chấp nhận các điều khoản bên dưới:
- Tôi đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều kiện và điều khoản của hội chợ. Tôi biết rằng TAS không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc việc mất tài sản nào xảy ra trước, trong và sau sự kiện.
- Tôi đồng ý để cho hình ảnh và sản phẩm của mình xuất hiện trong các ấn phẩm truyền thông của TAS mà không cần phải báo trước.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.