แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2560 (ภาคปลาย)
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศและห้องคอมพิวเตอร์
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศและ
ห้องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบสอบถาม
ด้วยความเที่ยงธรรมและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ช่วงระยะเวลาประเมินการใช้บริการ (1 มกราคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2561)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้งานระบบสารสนเทศและห้องคอมพิวเตอร์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (สถานภาพ)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Faculty of Engineering, Burapha University. Report Abuse - Terms of Service