แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สภ.ท่าหิน
2 responses
Loading...
Loading responses…
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
๑. เพศ
No responses yet for this question.
๒. อายุ
No responses yet for this question.
๓. ระดับการศึกษาสูงสุด
No responses yet for this question.
๔. อาชีพ
No responses yet for this question.
๕. ลักษณะอาคารที่พักอาศัยของท่าน
No responses yet for this question.
๖. ลักษณะบริเวณที่พักอาศัยของท่าน
No responses yet for this question.
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของประชาชนต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
No responses yet for this question.
ส่วนที่ ๓ ประเด็นที่ไม่พึงพอใจเรื่องใดมากที่สุด ในเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
No responses yet for this question.
ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะในเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
No responses yet for this question.
>> ขอขอบพระคุณที่ท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถาม....... ความคิดเห็นของท่านถือว่ามีความสำคัญมาก และจำเป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุง และพัฒนาระบบการให้บริการของสถานีตำรวจ เพื่อให้สมกับคำว่า “ โรงพักเพื่อประชาชน” อย่างแท้จริง
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
.