แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้ระบบการสอนทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
ส่วนที่ 1
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประเมิน
ผู้ตอบแบบสอบถาม *
เพศ *
อายุ *
ส่วนที่ 2
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ระบบการสอนทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ *
5
4
3
2
1
1.1 ขั้นตอนในการให้บริการสะดวกคล่องตัว
1.2 ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอใช้บริการ
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
5
4
3
2
1
2.1 ความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2.2 ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ
2.3 ความสุภาพและเป็นมิตรในการให้บริการ
2.4 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจในการให้บริการ
2.5 เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
3.1 เครื่องมือ / อุปกรณ์ในการให้บริการ
3.2 สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการติดต่อ
4. ด้านคุณภาพระบบการสอนทางไกลทางอินเทอร์เน็ต *
5
4
3
2
1
4.1  ความง่ายในการเชื่อมต่อการสอนทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
4.2  ความคมชัดของภาพ  เมนูต่างๆ  และเสียงในการเรียน การสอน 
4.3 ความพึงพอใจโดยรวมของระบบการสอนทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
5. ด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม *
5
4
3
2
1
5.1 ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
5.2 ได้รับบริการตามเวลาที่กำหนดไว้
5.3 คุณภาพของการให้บริการ
5.4 ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้จากผลการบริการของหน่วยงาน
ส่วนที่ 3
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. สิ่งที่ท่านประทับใจในการขอรับบริการระบบการสอนทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
Your answer
2. ท่านคิดว่าควรปรับปรุงด้านใด
Your answer
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy