แบบประเมินผู้ใช้บริการ INTERNET
สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม *
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ INTERNET วิทยาลัยคำชี้แจง โปรดอ่านข้อความและทำเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียว 1.น้อยที่สุด, 2.น้อย, 3.ปานกลาง, 4.มาก, 5.มากที่สุด
ระบบเครือข่ายครอบคลุมทั่วถึง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพอใจการใช้อินเตอร์เน็ตโดยรวม และการโหลดข้อมูลผ่านเครือข่ายวิทยาลัย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy