Bailiúchán ‘Cuntais COVID-19’
De dheasca phaindéim COVID-19, tá an saol ag athrú ó bhonn.

Cabhraigh linn cuntas a choimeád ar na rudaí a fheiceann tú agus a chloiseann tú, ar na gníomhaíochtaí laethúla, ar na smaointe agus na comhráite thart timpeall orainn i dtreo is go mbeidh taifead ag ár bpobal ar an aimsir seo a mhairfidh i slí nach maireann na nithe a bhíonn scríofa ar na meáin shóisialta (mar shampla). Táimid lonnaithe i gCathair Chorcaí in Éirinn ach cuirimid fáilte roimh chuntais ó thir na hÉireann ar fad agus ó thíortha eile ar fud an domhain.

Tionscadal cartlannaíochta ar an stair ó bhéal is ea Béaloideas Chorcaí (www.corkfolklore.org) a bhfuil tionscnamh ar bun aige faoi láthair mar gheall ar COVID-19 ar raon leathan ardán ar líne. Ní féidir linn agallaimh phearsanta a dhéanamh faoi láthair de bharr na gcúinsí reatha, ach iarraimid ort do ghuth agus do chuntais phearsanta a chur leis an taifead seo. Tá sé mar aidhm againn go mbeidh tú féin agus na glúnta a thiocfaidh inár ndiaidh in ann teacht ar an taithí a bhí ag daoine ar na laethanta seo trí chur síos a dhéanamh ar ár nósanna laethúla, mar aon leis na scéalta agus na nithe a chuireann ag gáire sinn.

Is spéis linn chomh maith taithí na ndaoine nach féidir leo teacht ar an gceistneoir seo agus bheimis buíoch díot ach tuairisc a dhéanamh ar a son siúd ar do cheistneoir féin nó ar cheann ar leith, bíodh sin ar bhonn an duine aonair nó ar bhonn grúpa.

Ba cheart go dtógfadh ár suirbhé ar a bhfuil aon cheist déag thart ar 20-30 nóiméad le comhlíonadh agus baileofar sonraí beathaisnéise ann leis.

Gheobhaidh tú cóip den suirbhé, ar a mbeidh ár sonraí teagmhála, tríd an ríomhphost.

Ar an gcéad dul síos, freagróimid cuid de na ceisteanna coitianta a bhíonn ag daoine.

Cad a chuimsítear sa suirbhé?
Cuirimid fáilte roimh chur síos ar bith ar an saol laethúil i rith na paindéime seo. Iarraimid ort cuntas a choimeád ar a dtugann tú faoi deara sna réimsí seo leanas : Céimeanna Tuisceana agus gníomhaíochta; Nósanna laethúla; Grúpaí; Slite a labhraímid lena chéile; Freagraí an Phobail; Smaointe agus ábhar imní; An todhchaí.
Is mian linn taifead a dhéanamh ar na nithe a bhí á ndéanamh agus á rá ag daoine i slí chomh beacht agus is féidir.
Cuimhigh, áfach, go bhfuil tú ag cur le hacmhainn phoiblí bhuan, agus bí cúramach mar gheall ar dhaoine a ainmniú nó ábhar a sholáthar nár mhaith leat go roinnfí é.

An luafar m’ainm leis an ábhar?
Luafaimid ainm le gach cuntas a gheobhaimid ar bhonn poiblí, ach amháin má chuireann tú tic leis an rogha ag deireadh an tsuirbhe go ndéanfaí tagairt duit ar shlí eile.

Cad a tharlóidh má thagann athrú intinne orm mar gheall ar an suirbhé?
Is féidir seasamh siar ag pointe ar bith go dtí go mbrúnn tú ar ‘uaslódáil/submit’. Beidh suas le dhá sheachtain agat ina dhiaidh sin chun do chuntas a bhaint nó chun rochtain shrianta a iarraidh i gcás codanna de ach teagmháil a dhéanamh linnn ag covid19chronicles@corkfolklore.org. Mar chartlann, bímid ar fáil i gcónaí chun aon ábhar imní a phlé amach anseo, agus tá córas ar bun againn inar féidir linn srian a chur leis an rochtain ar ábhar cartlainne.

Cad a tharlóidh do mo chuntas?
Cuirfear do chuntas i gCartlann Bhéaloideas Chorcaí mar acmhainn bhuan taighde. Roinnfimid gnéithe den chuntas ar phár nó ar líne agus trí theicneolaíochtaí eile amach anseo (mar shampla, i dtaispeántas ar líne ‘Cuntais COVID-19’ agus inár gcatalóg ar líne). Inár bPolasaí Príobháideachais (http://corkfolklore.org/privacy-policy/), tugtar an t-eolas faoin tslí a bpróiseálfaimid do chuid sonraí teagmhála. Coimeádfar iad go sábháilte agus ní roinnfear le duine ar bith iad. Tá na sonraí mar gheall ar an tslí a bpróiseálfaimid ábhar do shuirbhé ar fáil ag an dá nasc seo leanas: http://corkfolklore.org/information-for-contributors/ agus
http://corkfolklore.org/transparency-notice/.
Táimid ar fáil chun ceisteanna eile a fhreagairt ag covid19chronicles@corkfolklore.org.

An féidir liom níos mó ná cuntas amháin sheoladh chugaibh?
Is féidir leat an suirbhé a líonadh isteach níos mó ná uair amháin. Iarraimid ort é seo a dhéanamh ó am go ham sa chás is go mbeidh a thuilleadh agat le cur leis an gcuntas. Chuige seo, is é an nasc https://forms.gle/Bda7QLgxLdEViERn8. Is féidir leat cur le Bailiúchán COVID-19 agus dialanna, íomhánna agus taifeadtaí fuaime a chur chugainn. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ag http://corkfolklore.org/cork-folklore-projects-covid-19-chronicles-collection/ nó is féidir teagmháil a dhéanamh linn ag covid19chronicles@corkfolklore.org chun é sin a shocrú.

Cén spriocdháta atá ag an gceistneoir seo?
Iarraimid ar dhaoine cuntais a chur chugainn céim ar chéim; tiocfaidh an chéim seo chun críche Dé Máirt 05 Bealtaine 2020.

Tá faomhadh tugtha ag an mBord um Eitic Taighde Shóisialta, Coláiste na hOllscoile Corcaigh don staidéar seo.

Tacaíonn Roinn an Bhéaloidis agus Scoil Léann na Gaeilge, Coláiste na hOllscoile Corcaigh, leis an tionscadal seo.
Email address *
Do Chuntas
Ná bíodh aon leisce ort scríobh go neamhfhoirmiúil. Ba dheas linn cloisteáil faoi na scéilíní, scéalta grinn, tuairimí chomh maith le híomhánna agus frásaí a chuaigh i bhfeidhm ort. Ní gá freagra a thabhairt ar gach ceist, agus beidh baint ag gach a ritheann leat le hábhar an bhailiúcháin. Tá mórchuid moltaí againn i ngach roinn, agus ár leithscéal as sin. Níl le déanamh agat ach freagra a thabhairt ar na cinn a théann i bhfeidhm ortsa.

Ba bhreá linn tuairiscí a fháil ar thaithí, ráitis agus dearcthaí uathu seo leanas: do leanaí, seanóirí, do dheirfiúr atá ag obair in ollmhargadh, dochtúir, do chara a raibh an víreas aige/aici, éinne eile nach féidir leo an ceistneoir seo a chomhlíonadh.

Díol spéise dúinn é seo ar fad agus beidh sé mar léargas ar an taithí a bhí againn mar dhaoine aonair, mar theaghlaigh agus mar phobail do na glúnta atá le teacht.

Tabhair faoi deara le do thoil nach bhfuil sna ceisteanna seo leanas ach moltaí - an aidhm ná chun tú a chur ag machnamh - agus cuirfear fáilte roimh rud ar bith a ritheann leat. Má dhéantar insint ar imeacht nó má chuirtear síos ar radharc, beidh mórán sonraí i do chuntas; ní gá é a bheith snasta, mar tá cur síos simplí chomh luachmar céanna mar thaifead ar imeachtaí na linne seo. Ná bí buartha faoin litriú ná faoin ngramadach. Ba dheas linn do scéal a chloisteáil.

Agus an suirbhé curtha i gcrích agat, b'fhéidir go mba mhian leat filleadh ar cheisteanna agus breis sonraí a chur leo. Chun an fhírinne a rá, ba mhór againn dá bhféadfá nóiméad a chaitheamh roimh duit ‘uaslódáil’ a bhrú d'fhonn machnamh a dhéanamh ar dhea-shamplaí nó ar chur síos a bhainfeadh le ceisteanna an tsuirbhé.

Tá an roinn seo i grcoílár an tsuirbhé; níl ach roinn amháin eile ann a phléann le do chuid sonraí agus do chead chun an méid a scríobh tú a chur i dtaisce sa chartlann againn.
AN ÁIT INA BHFUIL TÚ ANOIS GO FISICIÚIL: Ainmnigh do chathair, do bhaile nó do chomharsanacht. Chabhródh sé dá bhféadfá sonraí a tabhairt ach NÁ TABHAIR do sheoladh baile le do thoil.
GNÁTH-ÁIT CHÓNAITHE: Cá gcónaíonn tú de ghnáth? (Más ionann é seo agus an méid thuas, scríobh ‘an áit chéanna’, más áit éagsúil é, ainmnigh an chathair/an baile/an chomharsanacht le do thoil)
Ceist 1: CÉIMEANNA. An féidir leat cur síos gairid a dhéanamh ar na céimeanna éagsúla de do thuiscint ar a raibh/a bhfuil ag tarlú maidir leis an gCoróinvíreas (COVID-19) ar fud an domhain agus sa bhaile? Conas a bhraithean tú mar gheall air? Conas a phléigh daoine eile leis an bpróiseas seo?
Ceist 2: NÓSANNA LAETHÚLA. Conas a cuireadh iseach ar do nósanna laethúla? Cén taithí a bhí agat ar an obair/staidéar, bíodh sin ag baile nó sa láthair oibre. Déan liosta ginearálta de do ghníomhaíochtaí laethúla. Cén caidreamh atá agat leis na meáin nuachta? Agus ar an taobh eile: cad faoi ghnásanna ar nós laethanta breithe, sochraidí?
Ceist 3: GRÚPAÍ. Ar thug tú faoi deara nach ionann an taithí do chách (m.sh. aoiseanna difriúla, grúpaí oibre, daoine sa teaghlach, áit chónaithe (go háitiúil nó ar fud an domhain))? An féidir leat cur síos a dhéanamh ar ghrúpa/í ar leith a bhfuil ag tabhairt aghaidh ar dhúshláin nó ar dheiseanna éagsúla? An féidir leat cuimhneamh ar chomhráite ar bith a bhí agat nó nithe atá tugtha faoi deara agat a léiríonn an éagsúlacht seo? Nó rud ar bith eile a bhainfeadh le hábhar.
Ceist 4: SLITE INA LABHRAÍMID. Tabhair faoi deara nach ar líne amháin a labhraímid ar an aimsir seo. An bhfuil téarmaí nó frásaí nua in úsáid anois chun cur síos a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí, céimeanna agus daoine? Conas a labhraíonn daoine mar gheall ar an am atá le teacht? Ar chuala tú scéalta grinn, scéalta, ráflaí? An féidir leat nóta a scríobh orthu anseo? Is cuma más nóta gairid atá ann. Cad iad na rudaí a chonaic tú (m.sh. rudaí i bhfuinneoga, daoine ag beannú dá chéile ón ngluaisteán)? An bhfuil athrú tagtha ar an tslí ina mbeannaíonn daoine dá chéile? Cén taithí atá agat ar an ngnáthshaol gan an teagmháil phearsanta chéanna? Nó rud ar bith eile a bhainfeadh le hábhar.
Ceist 5: FREAGRA AN PHOBAIL. Déan cur síos ar aon imeachtaí a chonaic tú nó ar chuala tú fúthu a léiríonn freagra do phobail don víreas (sampla: siopadóireacht, comhrá le cairde, tionscnamh áitiúil nó náisiúnta), Sonraigh i ngach cás le do thoil an bhfaca tú féin é seo. Aon samplaí de nithe atá mar ábhar sásaimh duit nó a chuireann isteach ort? Cad atá le rá agat mar gheall ar fhreagra an náisiúin go ginearálta?
Ceist 6: SMAOINTE. Cad a bhí sa cheann agat le déanaí?
Ceist 7: CUIMHNÍ. Tá sé luaite ag ana-chuid daoine go bhfuileadar ag cuimhneamh ar sheanchas nó ar chuimhní maidir leis an bhFliú Spáinneach agus an épidéim pólió le déanaí. Má chuireann an épidéim seo aon thréimhse ama id’ shaol i gcuimhne duit, tá spéis linn ann.
Ceist 8: DÚSHLÁIN AGUS DÉILEÁIL. Cad iad na dúshláin atá romhat agus conas atá tú ag deiléil leo?
Ceist 9: AN TODHCHAÍ. Conas atá an imeacht seo tar éis cur isteach ar an tsochaí mar atá sí dar leat? Conas a d’fhéadfadh sé dul i bhfeidhm ar an tsochaí amach anseo?
Ceist 10: AN dTAGANN AON RUD EILE CHUN CUIMHNE? An bhfuil téamaí eile ann nár chlúdaíomar? An bhfuil aon tuairimí le nochtadh agat faoin gceistneoir seo? Cuirfear fáilte rompu go léir!
Ceist 11: I mBEAGÁN FOCAL. An féidir leat achoimre a dhéanamh ar an tslí ina bhfuil an taithí seo dulta i bhfeidhm ortsa agus ar do phobal? An bhfuil aon teachtaireachtaí agat dóibh siúd a léifidh ‘Cuntais COVID-19’ sa todhchaí? Fada nó gearr, snasta nó a mhalairt, is spéis linn do smaointe.
Eolas beathaisnéise agus cead cur i dtaisce i gcartlann Bhéaloideas Chorcaí
Aois *
D'ainm *
INSCNE *
DO GHAIRM BHEATHA, MÁ TÁ CEANN AGAT
Má tá freagra á thabhairt agat thar ceann daoine eile, tabhair cur síos le do thoil (m.sh. mo chomharsa atá 92 bliain d'aois / áitritheoirí in Ionad Soláthar Díreach in X / ball foirne in Supervalu in X)
An bhfuil tú sásta go mbeidh baint ag d’ainm leis an gcuntas? *
Má fhreagair tú ‘tá’ don cheist dheireanach, scríobh ‘tá’ le do thoil. Má fhreagair tú ‘níl’ don cheist dheireanach, conas a ndéanfaimid tagairt duit? Cuir isteach do rogha le do thoil (m.sh. céadainm amháin, insileacha, cur síos ar nós ‘pluiméir ó chathair Chorcaí, leasainm) *
DEARBHÚ: Aontaím mo chuntas a thabhairt do Chartlann Bhéaloideas Chorcaí, agus tuigim go ríshoiléir go gcuirfear an t-ábhar (gan mo chuid sonraí teagmhála san áireamh) ar fáil mar acmhainn taighde phoiblí faoi rogha Bhéaloideas Chorcaí. Tugaim do Bhéaloideas Chorcaí an chóipcheart ar fad a bhaineann le mo chuntas le húsáid sna meáin go léir. (‘Tabhair faoi deara gur féidir leat do chead a chur ar ceal suas go dtí dhá sheachtain tar éis duit ‘uaslódáil’/’submit’ a bhrú.) *
Required
Cead chun teagmhála: An dtugann tú cead do Bhéaloideas Chorcaí r-phost a sheoladh cugat mar gheall ar ‘Cuntas COVID-19’? Tá seo riachtanach dúinn sa chás is go gcaithfimid a chinntiú go bhfuaireamar do chuntas uait. *
Required
An bhfuil tú sásta go ndéanfaidh Béaloideas Chorcaí teagmháil leat mar gheall ar ár gcuid gníomhaíochtaí? *
Do Phríobháideachas
Cloíonn Béaloideas Chorcaí le do cheart príobháideachais agus leanann sé na céimeanna cuí le cearta príobháideachais na ndaoine a roinneann eolas leis an gcartlann a chinntiú faoi réir ag an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) a tháinig isteach i mí Bealtaine 2018. Aon eolas teagmhála pearsanta a chuireann tú ar fáil ar bhonn deonach nuair a dhéanann tú teagmháil dhíreach linn – r-phost, guthán, post, nó go pearsanta – maidir le taighde nó fiosrúcháin ghinearálta, ní chuirfear ar fáil é lasmuigh de Bhéaloideas Chorcaí. Coimeádfar do sheoladh r-phoist agus aon eolas teagmhála eile go sábháilte agus ní roinnfear le duine ar bith é, ach amháin má tá ceangal ar Bhéaloideas Chorcaí é sin ar dhéanamh ar chúiseanna dlíthiúla, mar shampla chun Comhaontú bailí a léiriú. Aon eolas a thugann tú do Bhéaloideas Chorcaí cuirfear ar fáil é (faoi réir ag do chomhaontú) trí Bhéaloideas Chorcaí do thaighdeoirí, acadóirí agus baille eile an phobail a théann isteach inár gcartlann. Coimeádfaimid na sonraí seo go buan, d’fhonn cultúr agus stair Chorcaí, na Mumhan agus na hÉireann a chaomhnú agus mar fhoinse eolais don taighde a dhéanfaidh na glúnta a thiocfaidh inár ndiaidh.

D’fhonn níos mó a fhoghlaim faoin bpróiseáil a ndéanaimid ar an ábhar a thabharfaidh tú dúinn is féidir cuairt a thabhair ar ár Information for Contributors (http://corkfolklore.org/information-for-contributors/) agus Transparency Notice - Collection Materials (http://corkfolklore.org/transparency-notice/)
Tacaíochtaí
Chun tacaíocht a fháil láithreach bonn mar gheall ar rud ar bith atá ag déanamh tinnis duit, is féidir glaoch a chur ar líne chabhrach 24 u.a.c. de chuid na Samárach: 116 123.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy