แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ กลุ่มพัฒนาวิชาการ กรมปศุสัตว์ ปี 2563
คำชี้แจง :
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส่วนการเจ้าหน้าที่ ผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะถูกนำไปประมวลผลในภาพรวม และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงให้บริการของส่วนการเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านที่ใช้บริการของส่วนการเจ้าหน้าที่ ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามดังกล่าวนี้จะขอบคุณยิ่ง
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy