Tankové dni LAUGARÍCIO PRIHLÁŠKA 2017 Tank days Laugaricio 2017 Registration

KLUB VOJENSKEJ HISTÓRIE LAUGARÍCIO UVÁDZA TANKOVÉ DNI LAUGARÍCIO 28.JÚN – 2.JÚL 2017
Tankove dni Laugaricio – Tank days Laugaricio 28th June – 2nd July 2017.

  PRIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA / Participant's registration

  V prípade viacerých vozidiel ich píšte za sebou a oddelujte bodkočiarkou / In case of more vehicles, write in a row and separate by a semicolon
  This is a required question
  This is a required question

  VOJENSKÉ VOZIDLÁ / Military vehicles

  V prípade viacerých vozidiel ich píšte za sebou a oddelujte bodkočiarkou / In case of more vehicles, write in a row and separate by a semicolon
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  TÁBOR / Military camp

  Požadovaná plocha je veľmi dôležitý údaj. Requred area is very important entry.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ONLY THE FOREIGN PARTICIPANTS - IMPORT LICENCES / LEN PRE ZAHRANIČNÝCH ÚČASTNÍKOV - DOVOZNÉ POVOLENIA

  Because of the need of equipment import licenses for military equipment such as armored vehicles or weapons and the permits, we ask participants to fill out the following table until/NLT 23/05/2017 and send to us. We will get all the licenses necessary for Slovakia. At the same time they get from us on request permission to be allowed to drive lorries also on Saturday and Sunday in Slovakia. These formalities we do for free. Z dôvodu potreby vybavenia dovozných povolení pre vojenský materiál ako obrnená technika a strelné zbrane, žiadame zahraničných návštevníkov o vyplnenie priloženej tabuľky do 23. 5. 2017
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  PODPIS / Signature

  Potvrdzujem týmto, že organizátori alebo ich zástupcovia nemusia prevziať nijakú zodpovednosť za prípadnú stratu, poškodenie alebo úraz pôsobený na prihlásených vozidlách alebo prihláseným osobám. Účasť na akcii Tankové dni Laugarício je na vlastné nebezpečie účastníka. Budem(e) sa riadiť pravidlami podujatia a inštrukciami usporiadateľov. Beriem na vedomie, že v prípade porušenia môžem byť vylúčený z podujatia. Nepoužijeme žiadne svetlice alebo inú pyrotechniku v areáli podujatia. / Hereby I accept that the organizers or their representatives may not assume any liability for any loss, damage or injury by acting on the subscribers registered vehicles or persons. Participation in action Tank days Laugarício is at own risk of the participant. I (we) shall to follow the rules and instructions of the event organizers. I note that in case of violation can be excluded from the event. We will not use any flares or other pyrotechnic in the event area.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  My, usporiadatelia, si vyhradzujeme právo zamietnuť vstup na akciu. We, the organizers, reserve the right to refuse entry to the event.