กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
ชั้นปีที่ *
คณะ / สังกัด *
ประเภทการขอใช้บริการ *
เรื่องที่ขอใช้บริการ *
Required
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1. การอำนวยความสะดวก/รวดเร็วในการให้บริการ *
2. มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย *
ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ
3. สุภาพ/ยิ้มแย้ม/แจ่มใส (มีความเป็นมิตร) *
4. สามารถให้คำปรึกษา/แนะแนว/แก้ปัญหาได้ (มีจิตบริการ) *
ด้านสิ่งอำหน่วยความสะดวก
5. สถานที่เหมาะสม/เข้าถึงง่าย *
6. มีแหล่งเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย (Website) *
ด้านคุณภาพการให้บริการ
7. ได้รับบริการทันตามเวลาที่กำหนด *
8. ได้รับบริการข้อมูลที่ถูกต้อง/เชื่อถือได้ *
9. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ (ความสำเร็จของงาน) *
10. ความประทับใจในการรับบริการ (ความพึงพอใจโดยรวม) *
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mahamakut Buddhist University. Report Abuse