Prihláška na kurz Hlinené omietky 2021

M4 - Dekorácie a návrh hlineného interiéru 15.-16.7.2021;
CENA jedného modulu je 150 eur,  cena pre aktívnych členov ArTUR je 130 eur (cena zahŕňa vstup, organizačné zabezpečenie, materiálno-technické zabezpečenie, stravu a ubytovanie)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Priezvisko (píšte s diakritikou) *
Meno *
Dátum narodenia *
(potrebné pre certifikát)
Miesto narodenia *
(potrebné pre certifikát)
Adresa trvalého bydliska *
(údaj pre vystavenie platobného dokladu. Píšte s diakritikou!)
Ak chcete faktúru vystaviť na podnikateľský subjekt
(uveďte názov, plnú adresu, IČO, DIČ)
Emailová adresa *
Mobil. číslo *
Člen ArTURu
Clear selection
Uplatňujete si zľavu? Napríklad za príspevok v rámci zbierky ArTURu? Alebo ste dostali darčekovú poukážku? (od koho?)
Máte skúsenosti s omietaním alebo s hlinou? Aké?
Prečo máte záujem o kurz?
VEĹMI STRUČNE. chcete sa venovať hline profesionálne, svojpomocná stavba, všeobecný záujem?
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie *
Potrebné pre výkaz združenia o vzdelávaní
Required
Pohlavie *
Vaše poznámky:
Máte nejaké alergie, požiadavky na váš pobyt?
Oboznámil som sa s dolu uvedenými obchodnými podmienkami: *
Required
Všeobecné obchodné podmienky medzi ArTUR  (organizátor) a objednávateľom – ďalej len účastníkom (kurzu, seminára, workshopu alebo konferencie - ďalej len akcia)
1. Záujemca o účasť na akcii vypĺňa on-line registračný formulár, ktorý je zároveň záväznou prihláškou a stáva sa účastníkom. Registrácia sa považuje za záväznú objednávku.

2. Údaje získané registráciou budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z.  použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi ArTURom a účastníkom. Pri certifikovaných kurzoch a kurzoch zaradených do projektov EÚ môžu byť poskytnuté MŠ SR a riadiacemu orgánu projektu. Mimo týchto prípadov  nebudú poskytnuté tretej osobe.

3. Po obdržaní záväznej prihlášky vystaví ArTUR zálohovú faktúru (predfaktúru), ktorá bude odoslaná na email zadaný v objednávke. Po uhradení účastníckeho poplatku vystaví organizátor účastníkovi riadny daňový doklad (faktúru), ktorú obdrží objednávateľ elektronicky alebo mu bude odovzdaná pri registrácii na akcii.

4. ArTUR si vyhradzuje právo prihlášku neprijať v prípade preplnenia kapacity objednávaného termínu akcie. O tejto skutočnosti bude účastníka informovať.

5. V prípade nedostatočného naplnenia akcie si organizátor vyhradzuje právo ho zrušiť, o čom bude účastník včas informovaný a zaplatená suma mu v plnej výške prenesie na ďalšiu akciu alebo na základe dohody s účastníkom bude účastnícky poplatok vrátený.

6. Organizačné pokyny s miestom konania, dátumom, časom, a s ostatnými potrebnými informáciami sú k dispozícii na www stránke ozartur.sk. V prípade potreby sa pokyny zasielajú všetkým prihláseným účastníkom včas pred uskutočnením akcie.

7. Účastník má právo uplatniť si dva druhy zliav:  
- člen ArTUR-u má právo na členskú zľavu, ktorej výška je zverejnená k jednotlivým akciám;
- na niektorých akciách majú študenti vysokoškolského štúdia v dennej forme (1. a 2. stupňa) právo na študentskú zľavu zverejnenú k jednotlivým akciám; Organizátor má právo požiadať o preukázanie sa platným preukazom študenta pri registrácii na mieste.

8. Účastnícky poplatok zahŕňa vstup, organizačné zabezpečenie, materiálno-technické zabezpečenie, ubytovanie, stravu, občerstvenie na akcii. Upresnenie rozsahu zabezpečenia je zverejnené pri každej akcii na www stránke ozartur.sk.

9. ArTUR si vyhradzuje právo na zmenu programu, ktorá nemení obsah akcie a nezasahuje do celkovej náplne.

10. Uvedené ceny v prihláške sú konečné. ArTUR nie je platcom DPH.

11. Zrušenie účasti je možné s nárokom na vrátenie platby najneskôr do 14 dní pred akciou. Zrušenie účasti v termíne menej ako 14 dní a viac ako 1 hodinu pred začiatkom, zahŕňa storno poplatok 33% zo zaregistrovanej ceny. Po začiatku akcie nie je možné registráciu zrušiť a poplatok sa nevracia. Registráciu je možné zrušiť len písomne - postačujúce e-mailom alebo SMS správou.  

12. Pokiaľ sa účastník nemôže osobne zo závažných dôvodov zúčastniť akcie, môže poslať za seba náhradníka, musí však o tom informovať organizátora e-mailom alebo telefonickou formou, najneskôr pred začiatkom akcie. V tomto prípade sa neuplatňujú storno poplatky.

13. Dôvodom reklamácie nemôže byť nespokojnosť účastníka s programom a organizáciou akcie.

14. Účastník si je vedomý a súhlasí s tým, že z akcií, ktorých sa zúčastní, môže byť vyhotovovaný audiovizuálny záznam, ktorý je v reálnom, alebo neskoršom čase šírený prostredníctvom služieb internetu alebo iných prevádzkových služieb.      

15. Osobné údaje budú použité združením ArTUR iba pre účely organizácie kurzu, podľa GDPR
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy