แบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน
แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อ สภาพแวดล้อมในการทำงาน และความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงที่นำไปสู่บรรยากาศการทำงานที่มีสมรรถนะสูง รวมทั้งการผูกใจผู้ปฏิบัติให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง
แบบสอบถามชุดนี้แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy