КІРІC САУАЛНАМАCЫ / ВХОДНАЯ АНКЕТА

Құрметті әріптес!
Біз, Сіздің сұранысыңыз бен қажеттілігіңізге бағытталған курстың сапасы мен тиімділігін арттыруға мүдде танытамыз. Сондықтан, Сізден келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

Уважаемый коллега!
Мы заинтересованы в повышении качества и эффективности курсов, которые ориентированы на Ваши образовательные запросы. В этой связи просим Вас ответить на следующие вопросы:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  №1. Курсқа қандай мақсатпен келдіңіз? / Цель обучения на курсах повышения квалификации (бірнеше жауап/несколько ответов)

  This is a required question

  №2. Робототехника негіздері жайлы Сіз қаншалықты хабардарсыз?/Насколько Вы осведомлены об основах робототехники?

  This is a required question

  №3. Сіздің пікіріңізше кәсіби құзыреттілік деңгейін арттыруда оқытудың төмендегі қандай тәсілдері неғұрлым тиімді деп ойлайсыз?/Какие формы обучения, на Ваш взгляд, наиболее продуктивны для повышения уровня профессиональной компетентности? (бірнеше жауап/несколько ответов)

  This is a required question

  №4. Қандай бағыттар бойынша қиындықтар кездестірдіңіз?/По каким направлениям деятельности Вы испытываете трудности? (бірнеше жауап/несколько ответов)

  This is a required question

  №5. Сіз білім берудің инновациялық амалдары туралы ақпаратты қандай дерек көздерінен аласыз?/Из каких источников Вы получаете информацию об инновационных подходах к образованию? (бірнеше жауап/несколько ответов)

  This is a required question

  №6. Компьютерде жұмыс жасау дағдысын меңгеру деңгейіңізді балл арқылы бағалаңыз (2-жақсы меңгердім, 1-нашар меңгердім, 0-мүлдем меңгермедім)/Оцените свой уровень владения навыками работы на компьютере в баллах (2 – высокий, 1 – средний, 0 – низкий) по следующим показателям:

  (2 - жоғары, 1 - орташа, 0 - төмен) / (2 – высокий, 1 – средний, 0 – низкий)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  №7. Біліктілікті арттыру курстарынан нені күтесіз?/Ваши ожидания от курсов повышения квалификации?

  This is a required question