แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคำชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป ส่วนที่ 3.ข้อเสนอแนะอื่นๆ ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับคือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุดโปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยการทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสถานภาพของท่านและเติมข้อความให้สมบูรณ์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
ตำแหน่ง *
ส่วนที่ 2  ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป
เลือกกลุ่มงาน/หน่วย ที่ท่านต้องการแสดงความคิดเห็น *
ด้านการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ วางตัวเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและเอาใจใส่
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว
มีขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ที่นั่งรับบริการ
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบ ในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม
อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
ส่วนที่3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy