แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  1. ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
  2. ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้
  3. ระบบสารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนทุกภาระกิจ
  4. ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
  5. ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
  6. รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
  7. ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
  8. สามารถเข้าถึงได้สะดวก
  9. ใช้งานง่าย
  10. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
  Please enter one response per row
  This is a required question