แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
แบบประเมินนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment) โดยมีจุดมุ่งหมายในการค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความสุข ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันธ์ต่อองค์กร จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบประเมินตามความเป็นจริงเพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรด้านระบบบริหารงานบุคคล การเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนการสร้างความผาสุข ความพึงพอใจ และความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรเทศบาลต่อไป
ทั้งนี้ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง และจะเก็บรักษาผลการประเมิน และความคิดเห็นที่ท่านให้ความเป็นลับ โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะในลักษณะหนึ่งลักษณะใดที่อาจทวนสอบกลับไประบุผู้ให้ข้อมูลได้

วิธีการกรอกแบบประเมิน
แบบประเมินแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ส่วนคำถามข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ส่วนคำถามประเมินความคิดเห็นของท่านต่อแง่มุมต่างๆ ในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย 6 หัวข้อหลักดังนี้
2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำและวัฒนธรรมในองค์กร
2.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
2.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร
2.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว
ส่วนที่ 3 ส่วนคำถามต่อความพอใจต่อการทำงานโดยรวม
ส่วนที่ 4 ส่วนคำถามปิดท้ายและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

การกรอกแบบประเมินความเห็นต่อประโยคคำถาม จะแบ่งออกเป็นแถวบน และล่าง ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้
โปรดกากบาทตรงตัวเลขตามความเห็นของท่าน ทั้งแถวบนและแถวล่าง โดยอ่านประโยคคำถามด้านซ้าย ซึ่งหมายเลข 1 บ่งบอกความไม่เห็นด้วยมากที่สุดต่อคำถามดังกล่าว ส่วนหมายเลข 7 หมายถึงระดับความเห็นด้วยที่มากที่สุด

ส่วนที่ 1 ส่วนคำถามข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 เพศ
Clear selection
1.2 อายุ
Clear selection
1.3 ระดับการศึกษา
Clear selection
1.4 สถานภาพการทำงาน
Clear selection
1.5 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานปัจจุบัน
Clear selection
1.6 อายุราชการ
Clear selection
1.7 ตำแหน่ง
1.8 บทบาทหน้าที่ในงานปัจจุบัน
Clear selection
ส่วนที่ 2 ส่วนคำถามประเมินความคิดเห็นของท่านต่อแง่มุมต่างๆ ในการทำงาน
2.1 ปริมาณงานในความรับผิดชอบ
1. ปริมาณงานในความรับผิดชอบข้าพเจ้ามีความเหมาะสม
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
2. งานของข้าพเจ้ามีความท้าทาย
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
3. งานของข้าพเจ้ามีการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
4. ข้าพเจ้ามีอิสระในการตัดสินใจเพื่อความสำเร็จในงาน
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
5. ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถ
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
6. หัวหน้างานรับรู้ขอบเขตความรับผิดชอบ ของข้าพเจ้า
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
7. เพื่อนร่วมงานรับรู้ขอบเขตความรับผิดชอบงาน ของข้าพเจ้า
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
1. ข้าพเจ้ามีอุปกรณ์/เครื่องมือสำหรับการทำงานที่เหมาะสม
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
2. สภาพแวดล้อมทางกายภาพในหน่วยงานของข้าพเจ้า เช่น ห้องทำงาน แสง และเสียง เอื้ออำนวยต่อการทำงาน
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
3. ข้าพเจ้ารู้สึกปลอดภัยในขณะทำงาน
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
4. เมื่อเกิดปัญหา ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
5. ข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
6. ทีมงานของข้าพเจ้ามีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
7. เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูล และมีการประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
8. บุคลากรทุกคนมีโอกาสทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น กีฬาสี ปีใหม่ เป็นต้น
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
9. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งด้านสถานที่และการให้บริการ
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
โปรดระบุความคิดเห็นของท่านต่อการปรับปรุงด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน
2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำและวัฒนธรรมในองค์กร
1. การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน โครงสร้างสายบังคับบัญชา การมอบอำนาจมีความเหมาะสม
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุดแ
Clear selection
2. ผู้บริหารสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ในระดับอื่นๆ ได้
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
3. ผู้บริหารสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
4. หัวหน้างานไว้วางใจ และเชื่อมั่นในความสามารถของข้าพเจ้า
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
5. หัวหน้างานเอาใจใส่ในการช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับข้าพเจ้า
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
6. หัวหน้างานมีความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
7. หัวหน้างานมีวิธีการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งในหน่วยงานด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
8. หน่วยงานให้ความสำคัญต่อบุคลากรภายในหน่วยงาน
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
9. มีการชื่นชมเจ้าหน้าที่ผู้นำเสนอความคิดใหม่ ๆ
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
10. หน่วยงานมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ข้าพเจ้าทราบอย่างสม่ำเสมอ
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
11. บุคลากรในหน่วยงานยึดแนวทางการร่วมคิด ร่วมทำและร่วมรับผิดชอบ
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
ตัวอย่างที่เด่นชัดด้าน "ภาวะผู้นำ" ของผู้บริหารของหน่วยงานของท่านคืออะไร
วัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัดของหน่วยงานท่านคืออะไร
2.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
1. รายได้จากการทำงานของข้าพเจ้าเพียงพอกับค่าครองชีพ
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
2. ข้าพเจ้าได้รับการประเมินเพื่อการขึ้นค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
3. ข้าพเจ้าได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบ
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
4. ในหน่วยงานจัดสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับความต้องการ
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
5. ข้าพเจ้ามีความสะดวกในการรับบริการด้านสวัสดิการของหน่วยงาน
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
สวัสดิการที่ท่านปรารถนาให้มีมากที่สุด และมีความเป็นไปได้ที่องค์กรจะจัดให้ คืออะไร
2.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร
1. ข้าพเจ้าได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นอยู่เสมอ
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
2. ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนางาน
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
3. ข้าพเจ้ามีโอกาสได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาและศึกษาดูงาน
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
4. เส้นทางการเติบโตในการปฏิบัตงานของข้าพเจ้ามีความชัดเจน
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
5. ข้าพเจ้าได้รับการประเมินเพื่อการเลื่อนตำแหน่งอย่างเป็นธรรม
Clear selection
6. หน่วยงานมีการวางแผนที่จะส่งเสริมให้ข้าพเจ้าก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงกว่าได้ตามลำดับ
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
7. ข้าพเจ้ารู้สึกมีความมั่นคงในอาชีพการงาน
ไม่เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด
Clear selection
ส่วนที่ 3 ส่วนคำถามความพึงพอใจต่อการทำงานโดยรวม
โดยรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการทำงาน
Clear selection
ส่วนที่ 4 ส่วนคำถามปิดท้ายและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy