แบบประเมินความพึงพอใจ การอบรม โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน“ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของครู นักเรียนด้านสมองกลฝังตัวในการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชน”
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ โดยความร่วมมือระหว่าง โครงการห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ กับ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลรามชธานี
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน ( เพศ ) *
อายุ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service