แบบสอบถามความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
คำชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ ขอความกรุณาตามแบบสอบถามตามความเป็นจริงและขอรับรองว่าคำตอบทางท่านจะเป็นความลับ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงใน ( ) หน้าข้อความซึ่งเป็นความจริงเกี่ยวกับท่านและหน่วยงาน
1.1 อายุ *
1.2 เพศ *
1.3 ประเภทงานบริการที่มาติดต่อ *
ส่วนที่ 2 การเข้าถึงบริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงใน ( ) หน้าข้อความซึ่งเป็นความจริงเกี่ยวกับท่านและหน่วยงาน
2.1 ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรได้สะดวกที่สุด (เลือกได้มากกว่า 1 ช่องทาง) *
Required
2.2 ช่วงเวลาที่ท่านมีความสะดวกที่จะมาใช้บริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร *
2.3 สถานภาพ *
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็น ความคาดหวัง ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อบริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ด้านการให้บริการ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่พึงพอใจ (0)
1.เจ้าหน้าที่มีความสุภาพเป็นกันเองและยิ้มแย้มแจ่มใส
2. เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
3. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหา
4. เจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมในการแต่งกาย
ด้านกระบวนการขั้นตอนการใช้บริการ *
มากที่สุด (5)
มากที่สุด (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่พึงพอใจ (0)
5. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนเข้าใจง่ายและมีความรวดเร็ว
6. มีการอธิบายชี้แจงและแนะนำขั้นตอนในการบริการได้อย่างชัดเจน
7. จัดลำดับการให้บริการอย่างเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
8.ที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกต่อการเดินทางมารับบริการ
9. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก
10. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดของสถานที่ให้บริการ
11. มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
12. มีสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น คู่มือ และเอกสารให้ความรู้ที่เพียงพอ และตรงกับความต้องการ
ด้านคุณภาพการให้บริการ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่พึงพอใจ (0)
13. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ
14. มีมาตรฐานการให้บริการที่ชัดเจน
15. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
มีความชัดเจนไม่ยุ่งยากในการใช้งานใช่ หรือไม่ไม่ใช้ *
1. ใช่
2. ไม่ใช่
1.เจ้าหน้าที่มีความสุภาพเป็นกันเองและยิ้มแย้มแจ่มใส
2. เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
3. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหา
4. เจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมในการแต่งกาย
5. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนเข้าใจง่ายและมีความรวดเร็ว
6. มีการอธิบายชี้แจงและแนะนำขั้นตอนในการบริการได้อย่างชัดเจน
7. จัดลำดับการให้บริการอย่างเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
8.ที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกต่อการเดินทางมารับบริการ
9. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก
10. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดของสถานที่ให้บริการ
11. มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
12. มีสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น คู่มือ และเอกสารให้ความรู้ที่เพียงพอ และตรงกับความต้องการ
13. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ
14. มีมาตรฐานการให้บริการที่ชัดเจน
15. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
ส่วนที่ 4 ความคาดหวังและความต้องการบริการ
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมา / ลงใน ( ) หน้าข้อความตามความคิดเห็นของท่าน
4.1 ท่านคาดหวังและต้องการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรพัฒนาบริการให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นในเรื่องใดบ้าง
4.2 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy