แบบประเมิน การใช้ยาอย่างสมเหตุผลชุดที่ 1 สำหรับแพทย์/ทันตแพทย์

*โปรดเลือกข้อที่ท่านคิดว่าตรงกับความเข้าใจ/ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด (1=น้อยที่สุด, 2=น้อย, 3=ปานกลาง, 4=มาก, 5=มากที่สุด)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question