ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С РМС № 96/02.02.2012 Г.
Уважаеми колеги,
В актуализираната препоръка за Европейската квалификационна рамка (ЕКР) от
2017 г. държавите членки се приканват да използват, преразглеждат и актуализират националните си квалификационни рамки в сътрудничество със заинтересованите страни, да направят публично достъпни резултатите от прилагането на ЕКР на национално и европейско равнище, както и да гарантират продължаването и координацията на задачите, изпълнявани от националните координационни звена за ЕКР.
Националната квалификационна рамка (НКР) (https://www.mon.bg/bg/100209) на Република България е приета с Решение на Министерския съвет (РМС) № 96/02.02.2012 г. С това РМС министърът на образованието и науката е определен за национален компетентен орган по поддържането и актуализирането на НКР. С влизането на сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование е променена образователната структура на средното образование и същата вече не съответства на структурата на средното образование по времето, когато е разработена и приета НКР.
Прилагането на Препоръката за ЕКР (https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/bg.pdf), издадена през 2008 г. и актуализирана през 2017 г., е на доброволен принцип. Всички държави членки на ЕС, включително България, са поели ангажимент да изпълняват Препоръката с оглед подобряване съпоставимостта и признаването на квалификациите в Европа, подпомагане на мобилността, повишаване качеството на обучението и насърчаване валидирането и признаването на неформалното и самостоятелното учене. За целта всички те са разработили и прилагат национални квалификационни рамки в съответствие с ЕКР и са разработили национални доклади, в които се обяснява съответствието.
За да може НКР на Република България да бъде в съответствие с действащото законодателство - както на национално, така и на европейско равнище, Министерството на образованието и науката разработи въпросник за оценка на въздействието от прилагането на НКР и следващото й актуализиране.
Въпросникът ще бъде използван само за целите на провежданото допитване. Вашите отговори ще бъдат събрани и обработени заедно с всички останали и няма да бъдат използвани самостоятелно.

Благодарим Ви за отзивчивостта и отделеното време!

Вие сте: *
Required
Работите в областта на: *
Required
ВЪПРОСИ
Моля посочете отговора, който мислите, че отговаря в най-голяма степен на Вашите познания.
1. Запознат/а ли сте с Националната квалификационна рамка на Република България? *
2. На мнение ли сте, че описанията на очакваните резултати от ученето (за придобитите знания, умения и компетентности) за отделните нива на НКР са дефинирани разбираемо? *
Моля да посочите на кое ниво срещате неясноти относно описаните очаквани резултати:
3. Според Вас описанията на резултатите от ученето за нива 6 и 7 на НКР отразяват ли в известна степен на обобщение тези от държавните изисквания за придобиване на висше образование, с които работите/сте запознат/a? *
Моля да посочите примери за несъответствия:
Your answer
4. Според Вас описанията на очакваните резултати от ученето за отделните нива на НКР отразяват ли в известна степен на обобщение очакваните резултати от ученето на ниво учебни програми във висшето образование, с които работите/сте запознат/a? *
Моля да посочите примери за несъответствия:
Your answer
5. Според Вас има ли необходимост от по-тясно/детайлно съответствие между описанията на очакваните резултати от ученето на ниво държавни изисквания (висше образование) и учебни програми с тези от НКР? *
6. На мнение ли сте, че с въвеждането на НКР квалификациите в Република България са станали по-лесни за обясняване? *
Моля да мотивирате отговора си.
Your answer
7. На мнение ли сте, че с въвеждането на НКР пътищата за придобиването на квалификации са станали по-лесни за разбиране? *
Моля да мотивирате отговора си.
Your answer
8. На мнение ли сте, че с въвеждането на НКР резултатите от ученето, изразени като знания, умения и компетентности и квалификациите, като цяло са станали по-видими? *
Моля да посочите илюстративни примери от Вашата практика.
Your answer
9. На мнение ли сте, че с въвеждането на НКР е станало по-ясно как отделните квалификации се съпоставят помежду си? *
Моля да посочите илюстративни примери от Вашата практика.
Your answer
10. Считате ли, че с въвеждането на НКР е по-лесно да се правят разлики между отделните квалификации, водещи до упражняването на една и съща професия? *
Моля да посочите илюстративни примери от Вашата практика.
Your answer
11. На мнение ли сте, че с помощта на НКР е по-лесно да се оценяват квалификациите с цел трудова заетост или образование/обучение? *
Моля да посочите илюстративни примери от Вашата практика.
Your answer
12. На мнение ли сте, че с помощта на НКР e по-лесно да се оценяват знанията, уменията и компетентностите на учещите? *
Моля да посочите илюстративни примери от Вашата практика.
Your answer
13. Според Вас НКР на Република България съответства ли на потребностите на учещите/работещите? *
Моля да посочите илюстративни примери от Вашата практика.
Your answer
14. Съгласни ли сте, че НКР на Република България допринася за повишаване на качеството на обучението, вкл. в образователната/ обучителната институция, в която се обучавате/работите? *
Моля да посочите илюстративни примери от Вашата практика.
Your answer
15. Според Вас прилагането на НКР на Република България подобрява ли достъпа до образование и обучение? *
По какъв начин?
Your answer
16. Според Вас прилагането на НКР на Република България подобрило ли е проходимостта между отделните нива на системата на образованието и обучението? *
Моля да посочите илюстративни примери от Вашата практика.
Your answer
17. Използвате ли НКР на Република България/Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот за целите на признаването на предходно учене с цел продължаване на образованието/обучението в образователната/обучителната институция, която представлявате/в която работите? *
Срещате ли трудности в това отношение? *
Моля да посочите илюстративни примери от Вашата практика.
Your answer
18. Използвате ли НКР на Република България/ Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот за целите на признаването на предходно образование/обучение, вкл. придобито в чужбина, в образователната/обучителната институция, която представлявате/в която работите? *
Срещате ли трудности в това отношение? *
Моля да посочите илюстративни примери от Вашата практика.
Your answer
19. Намирате ли, че въвеждането/използването на НКР на Република България е подобрило диалога между образователните/обучителните институции и работодателите? *
Моля да посочите илюстративни примери от Вашата практика.
Your answer
20. Мислите ли, че прилагането на НКР на Република България допринася за по-добро съответствие между уменията и квалификациите, от една страна, и работните места, от друга страна? *
Моля да посочите илюстративни примери от Вашата практика.
Your answer
21. Смятате ли, че с въвеждането на НКР се повиши доверието в качеството и нивото на квалификациите за подкрепа на мобилността на учещите и работещите в рамките на отрасловите граници? *
22. Смятате ли, че в документите за завършена степен на образование (основно, средно, висше) и за придобита степен на професионална квалификация следва да се съдържа информация за нивото по НКР и по ЕКР? *
23. Съдържат ли се в квалификационните характеристики на специалностите, по които се предлагат образователни програми в образователната/обучителната институция, в която работите/се обучавате, описания на очакваните резултати от ученето? *
Съобразени ли са тези резултати от ученето с описаните за съответното ниво по НКР? *
24. Според Вас в кои приоритетни направления следва да се работи в бъдеще в хода на осъвременяване на НКР на Република България: *
Да
По-скоро да
Не мога да преценя
По-скоро не
Не
Опростяване описанията на резултатите от ученето в НКР
Информиране и консултиране
Осигуряване качеството на квалификациите, включени в НКР
Признаване резултатите от предходно учене/признаване на квалификации
Използване на НКР като инструмент за регулиране системата на образованието и обучението
Използване на НКР в хода на разработване на нови учебни програми
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms