ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2559
ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลของตนเองที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นความจริงที่สุด
ครูประจำวิชา : ครูรัตนาพร ใจออน
1. ข้อมูลทั่วไป
* จำเป็น
1.1 ห้อง
ให้นักเรียนกรอกห้อง เช่น 207 คือ ห้อง ม.2.7 เป็นต้น
Your answer
1.2 เลขที่
ให้นักเรียนกรอกเลขที่ของนักเรียน
Your answer
1.3 เพศ
ให้นักเรียนเลือกเพศของตัวเอง
1.4 คำนำหน้าชื่อ
1.5 ชื่อ-นามสกุล ของนักเรียน
ให้นักเรียนกรอกชื่อ-สกุลจริงของนักเรียน
Your answer
1.6 ชื่อเล่น
Your answer
1.7 วัน/เดือน/ปีพุทธศักราช ที่เกิด
เช่น 1/11/2527 เป็นต้น
Your answer
1.8 เบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่สามารถติดต่อได้
กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ครูสามารถติดต่อได้ หากไม่มีให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง
Your answer
2. ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว
* จำเป็น
2.1 ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่กับ
2.2 ชื่อ-นามสกุล ของบิดา
ใส่คำนำหน้าชื่อด้วย
Your answer
2.3 อาชีพของบิดา
Your answer
2.4 ชื่อ-นามสกุล ของมารดา
ใส่คำนำหน้าชื่อด้วย
Your answer
2.5 อาชีพของมารดา
Your answer
2.6 รายได้ของบิดา มารดา
รายได้รวมทั้งหมดของบิดา มารดา ต่อเดือน
Your answer
2.7 ชื่อ-นามสกุล ของผู้ปกครอง คือ
(*ข้อนี้เฉพาะนักเรียนอยู่กับผู้อื่นที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดาของนักเรียนเท่านั้นกรอกข้อมูล*)
Your answer
2.8 อาชีพของผู้ปกครอง
(*ข้อนี้เฉพาะนักเรียนอยู่กับผู้อื่นที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดาของนักเรียนเท่านั้นกรอกข้อมูล*)
Your answer
2.9 เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ปกครอง
Your answer
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
3.1 ผลการเรียนเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2559
Your answer
3.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
2 เทอม
Your answer
3.3 รายวิชาที่ชอบ
Your answer
3.4 เหตุผลที่ชื่นชอบรายวิชาดังกล่าว
Your answer
4. แบบสำรวจพฤติกรรมการเรียน ของนักเรียนระดับชั้น ม.2
ให้นักเรียนประเมินตนเองอยู่ในระดับไหนในคำถามแต่ละข้อ กรุณาตอบให้ครบทุกข้อค่ะ
4.1 นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ส่วนใหญ่แล้วฉันศึกษาค้นคว้าเนื้อหาวิชาที่เรียนด้วยตนเอง
2. ในเวลาเรียนฉันไม่ค่อยตั้งใจเรียน
3. ฉันจะเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น ถ้าได้ปรึกษากับเพื่อน ๆ
4. ถ้าครูปล่อยให้นักเรียน เรียนตามใจชอบถือว่าไม่ได้ทำหน้าที่ครูอย่างถูกต้อง
5. ฉันคิดว่าการเรียนให้ได้ดีนั้น จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
6. ฉันพยายามเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
7. ฉันมักจะเลือกเรียนในสิ่งที่ฉันคิดว่าสำคัญเป็นหลัก ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับของครูเสมอไป
8. ฉันรู้สึกว่าฉันจำต้องเข้าชั้นเรียนมากกว่าความรู้สึกที่ต้องการอยากเข้าชั้นเรียนจริง ๆ
9. ในการเรียนแต่ละวิชาฉันคิดว่าฉันสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น ถ้าได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ แทนที่จะเก็บความคิดเห็นไว้คนเดียว
10. ฉันยอมรับกฎเกณฑ์หรือรูปแบบการสอนที่ครูกำหนดขึ้น
11. ฉันต้องแข่งขันกับเพื่อนเพื่อให้ครูสนใจ
12. ฉันสนใจกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
13. ฉันสามารถตัดสินใจเองได้ว่าเนื้อหาวิชาตอนใดสำคัญ
14. วิชาที่ฉันเรียนไม่ได้ทำให้ฉันสนใจอย่างแท้จริง
15. ฉันคิดว่า สิ่งที่สำคัญของการเรียนในชั้นคือการเรียนรู้ที่จะเข้ากับเพื่อนๆได้
16. ฉันคิดว่าครูควรชี้แจงให้ชัดเจนว่า อะไรเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียน
17. ในระหว่างการอภิปรายในชั้นเรียน ฉันต้องแข่งกับเพื่อน ๆ เพื่อให้เพื่อนยอมรับความคิดเห็นของฉัน
18. ฉันได้เรียนรู้ในชั้นเรียนมากกว่าการศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน
19. ฉันเชื่อมั่นในความสามารถของฉันในการเรียนรู้ในแบบเรียน
20. ฉันเบื่อและไม่สนใจเนื้อหาสาระของวิชาที่เรียน
21. ฉันเตรียมตัวดูหนังสือสอบร่วมกับเพื่อน ๆ
22. ฉันรู้สึกว่าข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือและจากการอภิปรายของครูนั้น ถูกต้องเสมอ
23. ฉันพอใจเมื่อฉันสามารถตอบปัญหาหรือคำถามได้ก่อนเพื่อนในชั้นเรียน
24. ฉันเข้าชั้นเรียนเพราะต้องการจะเรียนรู้จากครูและเพื่อนๆ
25. ฉันอ่านหรือศึกษาแบบเรียนมาล่วงหน้าก่อนที่ครูอธิบายให้ฟัง
26. ฉันดีใจเมื่อทราบว่าครูไม่มาสอนหรือมการงดเรียนในบางชั่วโมง
27. ฉันไม่ชอบทำงานที่ได้รับมอบหมายเพียงคนเดียว
28. ก่อนลงมือทำงานที่ครูมอบหมายให้ฉันจะพยายามถามครูจนเข้าใจชัดเจน
29. ฉันคิดว่าจะไม่เกิดผลดีต่อตนเอง ถ้าให้เพื่อนยืมสมุดจดงานและแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน ๆ ก่อนเวลาสอบ
30. ฉันสนุกและพอใจกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
31. ฉันศึกษาหรือทำรายงานในแต่ละวิชาด้วยตนเอง
32. ฉันเบื่อหน่ายกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
33.ฉันรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ เมื่อมีประเด็นปัญหาต้องพิจารณาร่วมกัน
34. ฉันจะไม่คิดหรือติดตามประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียน ถ้าปัญหาเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในหนังสือหรือครูกล่าวถึง
35. ฉันพอใจเมื่อทราบว่าตนเองทำคะแนนได้ดีกว่าเพื่อน ๆ
36. ฉันจะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จก่อนที่จะทำสิ่งอื่น ๆ ที่ตนสนใจ
37. ฉันทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยวิธีของตนเอง โดยไม่คำนึงว่าเพื่อน ๆ จะทำอย่างไร
38. ฉันมาเรียนเพียงเพื่อให้สอบผ่านหรือจบตามหลักสูตรเท่านั้น
39. ฉันชอบพูดคุยกับเพื่อน ๆ นอกชั้นเรียนเกี่ยวกับความคิด และประเด็นปัญหาที่ได้อภิปรายแล้วในชั้นเรียน
40. ฉันคิดว่าการอภิปรายมากเกินไปในชั้นเรียนทำให้ครูสอนเนื้อหาไม่ครบตามหลักสูตร
41. ฉันต้องเรียนแข่งกับเพื่อนเพื่อให้ได้คะแนนดี
42. ฉันคิดว่าการเรียนในชั้นเรียนร่วมกับเพื่อน ๆ ได้ผลคุ้มค่า
43. ฉันไม่ชอบให้ครูกำหนดว่าจะต้องเรียนอะไรบ้าง
44. ฉันพยายามไม่สบตาครู เพราะกลัวว่าครูจะเรียกให้ตอบคำถาม
45. ฉันรู้สึกว่าครูกับนักเรียนควรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จนนักเรียนกล้าบอกความจริงเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้
46. ฉันสนุกที่จะเรียนวิชาต่าง ๆ เมื่อครูจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
47. ฉันต้องการรู้ว่าเพื่อนคนอื่นได้คะแนนอยู่ในระดับใด
48. ฉันเต็มใจทำงานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน ไม่ว่างานนั้นจะน่าสนใจหรือไม่ก็ตาม
49. ถ้ามีประเด็นในบทเรียนที่ฉันสนใจฉันจะไปค้นคว้าเพิ่มเติม
50. ฉันไม่สนใจที่จะเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ จากชั้นเรียน
51. ฉันชอบวิชาที่ครูให้โอกาสอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหา กิจกรรม และมี ส่วนร่วมในการเรียนการสอน
52. ฉันคิดว่าการเรียนจากตำราและการบรรยายของครูเพียงพอแล้ว
53. ฉันพยายามที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดี หรือเร็วกว่าเพื่อน ๆ
54. ฉันชอบที่นั่งในชั้นเรียนที่สามารถได้ยินและเห็นข้อความบนกระดานได้ชัดเจน
55. ฉันคิดเอาเองว่า ครูควรจัดการเรียนการสอนอย่างไรในแต่ละวิชา
56. เมื่อมีแบบฝึกหัดมากหรือยากกว่าปกติ ฉันมักจะไม่ทำหรือทำเฉพาะส่วนที่ง่ายเท่านั้น
57. ฉันคิดว่าการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆเกิดจากการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน
58. ฉันสามารถเรียนรู้สิ่งที่ยากและสำคัญได้โดยการทำตามคำแนะนำของครู
59. ฉันชอบกิจกรรมการเรียนที่มีการแข่งขันระหว่างกลุ่มหรือระหว่างบุคคล เพราะทำให้ตื่นเต้นดี
60. ฉันจะทำงานทันทีที่ได้รับมอบหมาย
5. ข้อมูลด้านความสามารถ
ให้นักเรียนประเมินความสามารถของตนเองในด้านการอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์
ความสามารถของนักเรียน อยู่ในระดับใด
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
5.1 การอ่าน
5.2 การเขียน
5.3 การคิดวิเคราะห์
6. พัฒนาการทางด้านร่างกาย
ให้กรอกข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด
6.1 ส่วนสูง(เซนติเมตร)
Your answer
6.2 น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)
Your answer
6.3 โรคประจำตัว
6.4 ประวัติการแพ้ยา/อาหาร
6.5 หมู่โลหิต
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms