ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2559
ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลของตนเองที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นความจริงที่สุด
ครูประจำวิชา : ครูรัตนาพร ใจออน
1. ข้อมูลทั่วไป
* จำเป็น
1.1 ห้อง *
ให้นักเรียนกรอกห้อง เช่น 207 คือ ห้อง ม.2.7 เป็นต้น
Your answer
1.2 เลขที่ *
ให้นักเรียนกรอกเลขที่ของนักเรียน
Your answer
1.3 เพศ *
ให้นักเรียนเลือกเพศของตัวเอง
1.4 คำนำหน้าชื่อ *
1.5 ชื่อ-นามสกุล ของนักเรียน *
ให้นักเรียนกรอกชื่อ-สกุลจริงของนักเรียน
Your answer
1.6 ชื่อเล่น *
Your answer
1.7 วัน/เดือน/ปีพุทธศักราช ที่เกิด *
เช่น 1/11/2527 เป็นต้น
Your answer
1.8 เบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนที่สามารถติดต่อได้ *
กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ครูสามารถติดต่อได้ หากไม่มีให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง
Your answer
2. ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว
* จำเป็น
2.1 ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่กับ *
2.2 ชื่อ-นามสกุล ของบิดา *
ใส่คำนำหน้าชื่อด้วย
Your answer
2.3 อาชีพของบิดา *
Your answer
2.4 ชื่อ-นามสกุล ของมารดา *
ใส่คำนำหน้าชื่อด้วย
Your answer
2.5 อาชีพของมารดา *
Your answer
2.6 รายได้ของบิดา มารดา *
รายได้รวมทั้งหมดของบิดา มารดา ต่อเดือน
Your answer
2.7 ชื่อ-นามสกุล ของผู้ปกครอง คือ
(*ข้อนี้เฉพาะนักเรียนอยู่กับผู้อื่นที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดาของนักเรียนเท่านั้นกรอกข้อมูล*)
Your answer
2.8 อาชีพของผู้ปกครอง
(*ข้อนี้เฉพาะนักเรียนอยู่กับผู้อื่นที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดาของนักเรียนเท่านั้นกรอกข้อมูล*)
Your answer
2.9 เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ปกครอง *
Your answer
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
3.1 ผลการเรียนเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2559 *
Your answer
3.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม *
2 เทอม
Your answer
3.3 รายวิชาที่ชอบ *
Your answer
3.4 เหตุผลที่ชื่นชอบรายวิชาดังกล่าว
Your answer
4. แบบสำรวจพฤติกรรมการเรียน ของนักเรียนระดับชั้น ม.2
ให้นักเรียนประเมินตนเองอยู่ในระดับไหนในคำถามแต่ละข้อ กรุณาตอบให้ครบทุกข้อค่ะ
4.1 นักเรียนเลือกช่องความถี่ของพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ส่วนใหญ่แล้วฉันศึกษาค้นคว้าเนื้อหาวิชาที่เรียนด้วยตนเอง
2. ในเวลาเรียนฉันไม่ค่อยตั้งใจเรียน
3. ฉันจะเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น ถ้าได้ปรึกษากับเพื่อน ๆ
4. ถ้าครูปล่อยให้นักเรียน เรียนตามใจชอบถือว่าไม่ได้ทำหน้าที่ครูอย่างถูกต้อง
5. ฉันคิดว่าการเรียนให้ได้ดีนั้น จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
6. ฉันพยายามเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
7. ฉันมักจะเลือกเรียนในสิ่งที่ฉันคิดว่าสำคัญเป็นหลัก ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับของครูเสมอไป
8. ฉันรู้สึกว่าฉันจำต้องเข้าชั้นเรียนมากกว่าความรู้สึกที่ต้องการอยากเข้าชั้นเรียนจริง ๆ
9. ในการเรียนแต่ละวิชาฉันคิดว่าฉันสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น ถ้าได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ แทนที่จะเก็บความคิดเห็นไว้คนเดียว
10. ฉันยอมรับกฎเกณฑ์หรือรูปแบบการสอนที่ครูกำหนดขึ้น
11. ฉันต้องแข่งขันกับเพื่อนเพื่อให้ครูสนใจ
12. ฉันสนใจกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
13. ฉันสามารถตัดสินใจเองได้ว่าเนื้อหาวิชาตอนใดสำคัญ
14. วิชาที่ฉันเรียนไม่ได้ทำให้ฉันสนใจอย่างแท้จริง
15. ฉันคิดว่า สิ่งที่สำคัญของการเรียนในชั้นคือการเรียนรู้ที่จะเข้ากับเพื่อนๆได้
16. ฉันคิดว่าครูควรชี้แจงให้ชัดเจนว่า อะไรเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียน
17. ในระหว่างการอภิปรายในชั้นเรียน ฉันต้องแข่งกับเพื่อน ๆ เพื่อให้เพื่อนยอมรับความคิดเห็นของฉัน
18. ฉันได้เรียนรู้ในชั้นเรียนมากกว่าการศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน
19. ฉันเชื่อมั่นในความสามารถของฉันในการเรียนรู้ในแบบเรียน
20. ฉันเบื่อและไม่สนใจเนื้อหาสาระของวิชาที่เรียน
21. ฉันเตรียมตัวดูหนังสือสอบร่วมกับเพื่อน ๆ
22. ฉันรู้สึกว่าข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือและจากการอภิปรายของครูนั้น ถูกต้องเสมอ
23. ฉันพอใจเมื่อฉันสามารถตอบปัญหาหรือคำถามได้ก่อนเพื่อนในชั้นเรียน
24. ฉันเข้าชั้นเรียนเพราะต้องการจะเรียนรู้จากครูและเพื่อนๆ
25. ฉันอ่านหรือศึกษาแบบเรียนมาล่วงหน้าก่อนที่ครูอธิบายให้ฟัง
26. ฉันดีใจเมื่อทราบว่าครูไม่มาสอนหรือมการงดเรียนในบางชั่วโมง
27. ฉันไม่ชอบทำงานที่ได้รับมอบหมายเพียงคนเดียว
28. ก่อนลงมือทำงานที่ครูมอบหมายให้ฉันจะพยายามถามครูจนเข้าใจชัดเจน
29. ฉันคิดว่าจะไม่เกิดผลดีต่อตนเอง ถ้าให้เพื่อนยืมสมุดจดงานและแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน ๆ ก่อนเวลาสอบ
30. ฉันสนุกและพอใจกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
31. ฉันศึกษาหรือทำรายงานในแต่ละวิชาด้วยตนเอง
32. ฉันเบื่อหน่ายกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
33.ฉันรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ เมื่อมีประเด็นปัญหาต้องพิจารณาร่วมกัน
34. ฉันจะไม่คิดหรือติดตามประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียน ถ้าปัญหาเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในหนังสือหรือครูกล่าวถึง
35. ฉันพอใจเมื่อทราบว่าตนเองทำคะแนนได้ดีกว่าเพื่อน ๆ
36. ฉันจะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จก่อนที่จะทำสิ่งอื่น ๆ ที่ตนสนใจ
37. ฉันทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยวิธีของตนเอง โดยไม่คำนึงว่าเพื่อน ๆ จะทำอย่างไร
38. ฉันมาเรียนเพียงเพื่อให้สอบผ่านหรือจบตามหลักสูตรเท่านั้น
39. ฉันชอบพูดคุยกับเพื่อน ๆ นอกชั้นเรียนเกี่ยวกับความคิด และประเด็นปัญหาที่ได้อภิปรายแล้วในชั้นเรียน
40. ฉันคิดว่าการอภิปรายมากเกินไปในชั้นเรียนทำให้ครูสอนเนื้อหาไม่ครบตามหลักสูตร
41. ฉันต้องเรียนแข่งกับเพื่อนเพื่อให้ได้คะแนนดี
42. ฉันคิดว่าการเรียนในชั้นเรียนร่วมกับเพื่อน ๆ ได้ผลคุ้มค่า
43. ฉันไม่ชอบให้ครูกำหนดว่าจะต้องเรียนอะไรบ้าง
44. ฉันพยายามไม่สบตาครู เพราะกลัวว่าครูจะเรียกให้ตอบคำถาม
45. ฉันรู้สึกว่าครูกับนักเรียนควรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จนนักเรียนกล้าบอกความจริงเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้
46. ฉันสนุกที่จะเรียนวิชาต่าง ๆ เมื่อครูจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
47. ฉันต้องการรู้ว่าเพื่อนคนอื่นได้คะแนนอยู่ในระดับใด
48. ฉันเต็มใจทำงานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน ไม่ว่างานนั้นจะน่าสนใจหรือไม่ก็ตาม
49. ถ้ามีประเด็นในบทเรียนที่ฉันสนใจฉันจะไปค้นคว้าเพิ่มเติม
50. ฉันไม่สนใจที่จะเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ จากชั้นเรียน
51. ฉันชอบวิชาที่ครูให้โอกาสอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหา กิจกรรม และมี ส่วนร่วมในการเรียนการสอน
52. ฉันคิดว่าการเรียนจากตำราและการบรรยายของครูเพียงพอแล้ว
53. ฉันพยายามที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดี หรือเร็วกว่าเพื่อน ๆ
54. ฉันชอบที่นั่งในชั้นเรียนที่สามารถได้ยินและเห็นข้อความบนกระดานได้ชัดเจน
55. ฉันคิดเอาเองว่า ครูควรจัดการเรียนการสอนอย่างไรในแต่ละวิชา
56. เมื่อมีแบบฝึกหัดมากหรือยากกว่าปกติ ฉันมักจะไม่ทำหรือทำเฉพาะส่วนที่ง่ายเท่านั้น
57. ฉันคิดว่าการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆเกิดจากการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน
58. ฉันสามารถเรียนรู้สิ่งที่ยากและสำคัญได้โดยการทำตามคำแนะนำของครู
59. ฉันชอบกิจกรรมการเรียนที่มีการแข่งขันระหว่างกลุ่มหรือระหว่างบุคคล เพราะทำให้ตื่นเต้นดี
60. ฉันจะทำงานทันทีที่ได้รับมอบหมาย
5. ข้อมูลด้านความสามารถ
ให้นักเรียนประเมินความสามารถของตนเองในด้านการอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์
ความสามารถของนักเรียน อยู่ในระดับใด *
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
5.1 การอ่าน
5.2 การเขียน
5.3 การคิดวิเคราะห์
6. พัฒนาการทางด้านร่างกาย
ให้กรอกข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด
6.1 ส่วนสูง(เซนติเมตร) *
Your answer
6.2 น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) *
Your answer
6.3 โรคประจำตัว *
6.4 ประวัติการแพ้ยา/อาหาร *
6.5 หมู่โลหิต *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms