CAF22: Feedback Form / CAF22: Ffurflen Adborth
Cardiff Animation Festival 2022 Feedback Form.

Thank you so much for attending a Cardiff Animation Festival 2022 event – we hope you enjoyed it!

We want to know more about who we're reaching and how to make our events better, so we would be really grateful if you could complete this short feedback form. Getting to know a bit about our audience really helps to support future events.

All questions are optional, so please feel free to only answer the questions you're comfortable answering. All information submitted is anonymous and will not be shared outside of our organisation.

 -

Ffurflen Adborth Gŵyl Animeiddio Caerdydd 2022.

Diolch yn fawr iawn am fynychu digwyddiad Gŵyl Animeiddio Caerdydd 2022 – gobeithio eich bod wedi mwynhau!

Rydyn ni eisiau gwybod mwy am bwy rydyn ni'n eu cyrraedd a sut i wella ein digwyddiadau, felly byddwn ni'n ddiolchgar iawn pe gallech chi lenwi'r ffurflen adborth fer hon. Mae dod i wybod ychydig am ein cynulleidfa yn help mawr i gefnogi digwyddiadau yn y dyfodol.

Mae pob cwestiwn yn ddewisol, felly mae croeso i chi ateb y cwestiynau rydych chi'n gyfforddus yn eu hateb yn unig. Mae'r holl wybodaeth a gyflwynir yn ddienw ac ni chaiff ei rhannu y tu allan i'n sefydliad.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Which Cardiff Animation Festival 2022 event/s did you attend? / Pa ddigwyddiad/au Gŵyl Animeiddio Caerdydd 2022 wnaethoch chi ei fynychu/eu mynychu?
On a scale of 1-5, how would you rate the event you attended? / Ar raddfa o 1-5, beth yw eich barn am y digwyddiad(au) y bu i chi ei fynychu/eu mynychu?
Very poor / Gwael iawn
Very good / Da iawn
Clear selection
What have you enjoyed about the Cardiff Animation Festival event(s) you attended? / Beth ydych chi wedi'i fwynhau am ddigwyddiad(au) Gŵyl Animeiddio Caerdydd y bu i chi ei fynychu/eu mynychu?
Is there anything we could have improved about the event(s) you attended? / A oes unrhyw beth y gallem fod wedi'i wella am y digwyddiad(au) yr aethoch iddo/iddynt?
Have you ever attended any Cardiff Animation Festival or Cardiff Animation Nights events before? / Ydych chi erioed wedi mynychu unrhyw ddigwyddiadau Gŵyl Animeiddio Caerdydd neu Nosweithiau Animeiddio Caerdydd o'r blaen?
Have you ever attended another film festival? / Ydych chi erioed wedi mynychu gŵyl ffilm arall?
Clear selection
Have you been to this venue before? / Ydych chi wedi bod i'r lleoliad hwn o'r blaen?
Clear selection
How old are you? / Faint yw eich oed?
Please tell us your postcode (just the first half is fine!) / Dywedwch wrthym beth yw eich cod post (mae’r hanner cyntaf yn iawn!)
Which country do you live in? (if outside the UK) / Ym mha wlad ydych chi'n byw? (os yw y tu allan i'r DU)
How would you describe your gender? / Sut byddech chi'n disgrifio'ch rhyw?
How would you describe your ethnicity? (e.g. Welsh Nigerian / Scottish Pakistani / White British) / Sut byddech chi'n disgrifio eich ethnigrwydd? (e.e. Cymreig Nigeriaidd / Albanaidd Pacistanaidd / Gwyn Prydeinig)
Do you identify as D/deaf or consider yourself to have a disability or long-term health condition? / Ydych chi’n ystyried eich hun yn F/fyddar neu'n ystyried bod gennych anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor?
Do you identify as D/deaf? / Ydych chi’n ystyried eich hun yn F/fyddar?
Clear selection
Do you identify as neurodivergent? / Ydych chi'n ystyried eich hun yn niwrowahanol?
Clear selection
Do you identify as LGBT+? / Ydych chi’n ystyried eich hun yn LGBT+?
Clear selection
Do you speak Welsh? / Ydych chi’n siarad Cymraeg?
Clear selection
Anything else you want to tell us? / Unrhyw beth arall yr hoffech ei ddweud wrthym?
Thank you! / Diolch.
Thank you so much for your feedback – it really helps us to keep running and improving our events! / Diolch yn fawr iawn am eich adborth – mae’n help mawr i ni barhau i redeg a gwella ein digwyddiadau!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Cardiff Animation Festival. Report Abuse