แบบประเมินความพึงพอใจในการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ปีการศึกษา 2562
คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอน ให้ท่านทำเครื่องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจเพื่อประเมินการบริหารงาน
ในการดำเนินการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนตามความคิดเห็นของท่าน
ประเภทผู้รับบริการ *
เพศ *
อายุ
วุฒิการศึกษาสูงสุด *
การรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนของโรงเรียน *
รายการประเมิน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การใช้งานโปรแกรมการรับสมัครนักเรียนไม่ยุ่งยาก ใช้งานง่าย
โปรแกรมการรับสมัครนักเรียนมีคู่มือการใช้โปรแกรมที่ช่วยให้สามารถกรอกข้อมูลได้ด้วยตนเองได้
การประมวลผลของโปรแกรมมีความรวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน
ความสะดวกในการดูข้อมูลระเบียบการรับสมัครนักเรียนในเว็บไซด์
ขั้นตอนการยื่นใบสมัครมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน
ขั้นตอนในการให้บริหารมีความเหมาะสม และบริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อนหลัง
ระยะเวลาในการให้บริหารมีความเหมาะสม
ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ มีความสุภาพ อ่อนน้อม และเต็มใจให้บริการ
ให้คำแนะนำ คำอธิบาย และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
สถานที่ในการรับสมัครนักเรียนมีความเหมาะสม
การประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครนักเรียน
ระยะเวลาในการเผยแพร่และการรับสมัครมีความเหมาะสม
ความหลากหลายของช่องทางการรับสมัคร
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Samakkhiwitthayakhom School. Report Abuse - Terms of Service