แบบสำรวจความต้องการ การจัดอบรมและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563
คำชี้แจง แบบสำรวจฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความต้องการและใช้เป็นข้อมูล ในการกำหนดหลักสูตรอบรมและพัฒนาการให้บริการฝึกอบรมของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1.1 สถานะ *
1.2 หน่วยงานที่ท่านสังกัด *
1.3 วันที่ท่านสะดวกเข้าร่วมอบรม *
1.4 จำนวนวันที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมในการจัดอบรม *
1.5 งบประมาณที่ท่านกำหนดไว้ในการอบรมต่อครั้ง *
1.6 ช่วงเวลาที่ท่านสะดวกเข้าร่วมอบรม *
1.7 ท่านรับทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์การจัดอบรม ผ่านทางช่องทางใด (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ส่วนที่ 2 : ด้านความต้องการอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
คำชี้แจง กรุณาเลือกระดับความต้องการ
2.1 หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ (Website/e-Commerce)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูป
2.2 หลักสูตรการพัฒนาระบบและแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (Web Programming/Mobile Programming)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
PHP using MySQL Database for Web Development
Android Programming
iOS Application Development
2.3 หลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนการสอน (e-Learning) และการออกแบบสื่อกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic/Multimedia)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การผลิตสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro
การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ
การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมสร้างงาน Animation
การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom
การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย e-Book
2.4 หลักสูตรโปรแกรมสำนักงาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Basic Microsoft Excel 2016
Advanced Microsoft Excel 2016
เทคนิคการนำเสนองานด้วย Microsoft PowerPoint อย่างมีประสิทธิภาพ
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการทำงาน
2.5 หลักสูตรโปรแกรมสนับสนุนการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อการวิจัย
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยใช้โปรแกรม Dspace และGoogle Scholar
การประยุกต์ใช้ Google Form ในงานวิจัยและจัดการเรียนการสอน
2.6 หลักสูตรเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Network and Computer Maintenance)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การลงโปรแกรมและการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC Maintenance)
การอบรมด้าน Network and Security
2.7 หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล/วิทยาการข้อมูล (Data Sciences)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
Business Analytic การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนการวิจัย
Introduction to Big Data Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับเบื้องต้น)
Practical Data Mining With RapidMiner Studio7
2.8 กรุณาแนะนำหลักสูตรอื่นๆ ที่ท่านต้องการอบรม *
Your answer
ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงการบริการด้านการจัดอบรม
คำชี้ัแจง กรุณากรอกความต้องการที่อยากได้รับการบริการจากงานจัดอบรม
3.1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
Your answer
3.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
Your answer
3.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
Your answer
3.4 ด้านคุณภาพการให้บริการ
Your answer
3.5 ด้านระบบสารสนเทศ
Your answer
ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสำรวจความต้องการ การจัดฝึกอบรม ประจำปี 2562 ค่ะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chiang Mai Rajabhat University. Report Abuse