แบบสํารวจความพึงพอใจจากการเข้ารับบริการ และเข้าร่วมกิจกรรมของ สสว.

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอขอบพระคุณที่ท่าน/หน่วยงานของท่าน ได้ให้ความสนใจเข้ารับบริการด้านต่างๆ และเข้ารับการอบรม/เข้าร่วมโครงการต่างๆ กับสํานักงานฯ ทั้งนี้เพื่อให้การบริการของสํานักงานได้มีการพัฒนาการดําเนินงานที่ดีขึ้นและเป็นประโยชน์แก่ท่านหรือหน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านหรือหน่วยงานของท่าน โปรดกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนและตามความเป็นจริงลงในแบบสํารวจต่อไปนี้

    ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปสําหรับผู้เข้ารับบริการจาก สสว.

    This is a required question