อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล (Individual KM Plan) เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร
ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562
ณ ห้องมหาราช ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
วิทยากร : ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ และคณะ จากศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม : (จำนวน 35 ท่าน)
1. นางสาวชวนพิศ เปรมกมล กพ. 2. ว่าที่ ร.ต. สุวินัย โสดาเจริญ สวพ.
3. นางสาวบุญญานันท์ หอมละม้าย ตสน. 4. นายภักดี รัตนวิจิตรสกุล สวท.
5. นายสิทธิชัย บุญสนิท สวส. 6. นางสิริพร เรืองสุรัตน์ สคศ.
7. นางสาวจุรีพร อ่อนจันทร์ สวส. 8. นายเสกสรรค์ คงพึ่งทรัพย์ สคศ.
9. นางสาวจันจิรา จันทยานี กบ. 10. นางสาวสิรัตติกาล ภานุศร สคศ.
11. นางสาวนุชรินทร์ ศรีสังข์ กบ. 12. น.ส.พัชรนันท์ วงศ์สิงห์ สคศ.
13. นางสาวสมัญญา ตรีรัตนาเศรฐ กบ. 14. นายพัฒน์พล แก้วยม สคศ.
15. นางสาวสุปรียา คงแสงชู กก. 16. นายโฆษิต มีคุณกิจ กก.
17. นายสุบิน เอกจิตต์ กก. 18. น.ส.ณสิกาญจน์ สายเสมาภควัฒน์ ทอ.
19. น.ส.อมนตรา ดนุจโรจน์ ทอ. 20. นางสาวภาวิณี ชูนุ้ย กบ.
21. นางสาวณรินทรณ์ จาดแก้ว กบ. 22. นางสาวจุรีภรย์ รัตนวงษ์ กบ.
23. นางสาวจุฑาทิพย์ พิมพ์สี คอ. 24. นายนุสรณ์ ตรีลาภี กผ.
25. นางธัญญารัตน์ ดอกลั่นทม กบส. 26. นางสาวศิวะพร วัฒนกุล กบส.
27. นางสาวสุมาลี พิศเพียร กบส. 28. นายวรงค์ บุญนิมิตร สวพ.
29. นางสาวอามีนะห์ ไชยธารี สวพ. 30. นางสาวสาธิยา ปลื้มปั่น กบส.
31. นางสาววิลาวรรณ มังคลา กบส. 32. นายเฉลิมพล เริ่มรัตน์ กบส.
33. นางสาวนิภาพร ทองรอด กบ. 34. นางสาววิยะดา นุชพันธุ์ กพ.
35. นางสาวตวงพร ขาวมาลา กพ. 36. นางสาวสุภาพ โสมนัสสา กพ.
37. นางสาวปทิตตา ชินประหัษฐ์ ศศ. 38. นางสาวกัลฐภัสร์ ไชยสิงห์ทอง ศศ.
อัพเดตรายชื่อ 22 ม.ค. 62 เวลา 12.00 น.
ผู้เข้าร่วมครบตามจำนวนแล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม VoIP 11011 (ตุลย์)
Submit
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. Report Abuse - Terms of Service