Inscripció EEM Vilobí
Formulari d'inscripció a les activitats de l'Escola Esportiva Municipal de Vilobí del Penedès.
Curs 2020-2021.
Nom i cognoms del/la participant *
DNI del/la participant
Nom, cognoms i DNI de pare/mare/tutor@ legal
Data de naixement del/la participant *
MM
/
DD
/
YYYY
CatSalut (4 lletres + 10 dígits) *
Correu electrònic *
Adreça *
Codi posta i població *
Telèfon de contacte 1 *
Telèfon de contacte 2 *
Número de compte bancari *
Quina activitat vols fer?
Clear selection
D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les vostres dades i les del/de la vostre/a fill/a, recollides a partir del present formulari seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de l'Ajuntament de Vilobí del Penedès amb la finalitat de poder atendre la seva sol·licitud. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça Plaça de la Vila 1, 08735 Vilobí del Penedès. Així mateix, d'acord el que s'estableix en la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i sempre que no se'ns sol·liciti el contrari, sol·licitem el consentiment per utilitzar les imatges (fotografies i vídeos) captades del participant o del/de la vostre/a fill/a, durant el desenvolupament de les activitats de l'EEM de Vilobí, amb finalitats informatives o promocionals de l'entitat. *
Required
Els/les participants a les activitats han de complir alguns requisits per a preservar la salut del grup, com poden ser: • Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar,diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.• Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament). Requisit per a lainscripció.• En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19. El participant juntament amb la fulla d’inscripció haurà de signar una declaració responsable, a més del permís previst al Decret 267/2020, que el participant reuneix els requisits de salut abans esmentats i de coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta. *
Required
Declaro sota la meva responsabilitat, que sol·licito que el/la participant menor d’edat referenciada a l’encapçalament participi a les activitats de l’organització exposada, i que accepto les condicions de participació, expresso el meu compromís amb les Mesures personals d’higiene i prevenció obligatòries i assumeixo tota la responsabilitat davant la possibilitat de contagi per COVID-19. *
Required
Declaració responsable *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy