แบบนิเทศตนเองของครูผู้สอนผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านค่าย
แบบนิเทศตนเองของครูผู่้สอนผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนนิเทศการปฏิบัติงานและความต้องการของตนเอง แบบนิเทศแบ่งเป็น ๒ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูผู้สอน
ตอนที่ ๒ การปฏิบัติงานมอบหมายของครูผู้สอน
คำชี้แจง ให้ คลิกเลือก ข้อที่ปฏิบัติจริง ผลการนิเทศตนเองจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพตามความต้องการของครูผู้สอน
( คะแนนเต็ม = ๕๐ คะแนน )
เกณฑ์ ผ่าน ๖๐ %
ปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว ๒ คะแนน
กำลังอยู่ในขั้นดำเนินการปฏิบัติ ๑ คะแนน
ยังไม่ปฏิบัติ ๐ คะแนน
ชื่อ - สกุลผู้รับการนิเทศ *
Your answer
กลุ่มสาระ *
ตอนที่ ๑ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูผู้สอน
คำชี้แจง
2 = ปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว
1 = กำลังอยู่ในขั้นดำเนินการ
0 = ยังไม่ปฏิบัติ
*
2
1
0
1. มีการวิเคราะห์หลักสูตรก่อนการสอน
2. มีการวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นทักษะกระบวนการ มีขั้นตอนการสอน
4. มีการแบ่งกลุ่มนักเรียนในการทำกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม
5. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานที่
6. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบโครงงานในรายวิชาที่รับผิดชอบ
7. มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ภูมิปัญญา/ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาช่วยสอน
8. มีการสร้าง/จัดหา สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ของผู้เรียน
9. มีการบูรณาการการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/หรือบูรณาการหน่วยอาเซียนศึกษา หรืออื่นๆ
10. มีการจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลตามกิจกรรม/มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้
11. มีการวิเคราะห์ข้อสอบตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้และพฤติกรรมที่สามารถวัดได้ KPA
12. มีการให้นักเรียนบันทึกการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นอกบทเรียน
13. มีการให้นักเรียนบันทึกประเมินผลงานตนเองตามสภาพจริง
14. มีการนำเสนอผลการเรียนของนักเรียนเพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
15. มีการจัดทำบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้
16. มีการส่งแผนจัดการเรียนรู้ให้ผู้บริหารอนุมัติการจัดการเรียนการสอน
17. มีการจัดทำป้ายนิเทศแสดงผลการเรียน/ผลงานของนักเรียนในห้องเรียน
18. มีการจัดซ่อมเสริมและทำบันทึกซ่อม/เสริมการเรียนของนักเรียน
19. มีการนำผลการประเมินการเรียนการสอนหรือผลการนิเทศของตนเองมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเป็นงานวิจัยในชั้นเรียน
20. ผู้สอนรายวิชาเพิ่มเติม มีการจัดทำข้อมูลหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม และผลผลิตของนักเรียนเป็นรูปเล่มพร้อมภาพประกอบ
21. การจัดทำบันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการรู้ในรายวิชา/สาระการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบ เป็นรูปเล่ม
22. มีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานต่างๆ ตามที่สถานศึกษาจัดให้
ตอนที่ 2 การปฏิบัติงานมอบหมายของครูผู้สอน
*
2
1
0
23. ให้ความร่วมมือในการจัดทำโครงการตามแผนงานปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อย 1 โครงการ
24. มีการจัดดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน/แผนงานของโครงการที่ตนรับผิดชอบ
25. มีการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานทุกกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงานของโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อวางแผนพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายต่อไปในปีการศึกษาหน้า โดยจัดทำเป็นรูปเล่มพร้อมภาพประกอบกิจกรรม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy