แบบประเมินความพึงพอใจ “ราชโอรสสัมพันธ์” ประจำปี 2561
วันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดราชโอรส
1. เพศ *
2. สถานภาพ *
3. ความพึงพอใจต่อการจัดงาน *
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
1. การประชาสัมพันธ์การจัดงานที่ทั่วถึง
2. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
3. ความสะดวกในการลงทะเบียน
4. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดงาน
5. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดงานราชโอรสสัมพันธ์
6. คุณภาพของเครื่องเสียงและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม
7. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที
8. ความพึงพอใจของอาหารและเครื่องดื่ม
9. การบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
10. ความพึงพอใจต่อการจัดงานราชโอรสสัมพันธ์โดยภาพรวม
4. การจัดงานราชโอรสสัมพันธ์ครั้งต่อไปท่านมีความคิดเห็นว่าควรจะจัดในช่วงเวลาใด *
5. ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนวัดราชโอรส. Report Abuse - Terms of Service